ADS


Breaking News

ดีแทค ร่วมกับ กระทรวงดีอี มหิดล และ อสมท. เปิดค่ายกิจกรรมครั้งสำคัญ “ค่ายเยาวชนดิจิทัล DiCY Youth Camp : Digital Galaxy”

6 ตุลาคม 2559 – ดีแทค พร้อมเต็มพิกัดกับความร่วมมือครั้งสำคัญ จับมือ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักข่าวไทย อสมท. จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนดิจิทัล DiCY Youth Camp : Digital Galaxy” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน (สามจากขวา) หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา (กลาง) หัวหน้าโครงการค่ายเยาชนดิจิทัล มหาวิทยาลัยมหิดล, อาจารย์ปรัชญ์ สง่างาม (ที่สามจากซ้าย) และ ดร.ทวีศักดิ์ สมานชื่น (ที่สองจากขวา) ที่ปรึกษาโครงการฯ มหาวิทยาลัยมหิดล, คุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ (ขวาสุด) ผู้เรียบเรียงข่าวอาวุโส สำนักข่าวไทย บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ (ที่สองจากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ร่วมถ่ายภาพความร่วมมือการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ณ ดีแทคเฮ้าส์ อาคารจัตุรัสจามจุรี

“ค่ายเยาวชนดิจิทัล DiCY Youth Camp : Digital Galaxy” เป็นกิจกรรมศึกษาวิเคราะห์กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลเบื้องต้น(Digital Literacy) สำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัยที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ในโครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้โครงการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี ๒๕๕๙

มีเป้าหมายที่จัดกิจกรรมให้กับเยาวชนที่มาจากทั่วประเทศ จำนวน ๘๐๐ คน มาเข้าค่าย โดยเน้นการเรียนรู้ ทั้งทางด้านชีวิต การแก้ปัญหาความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นค่ายพักแรมค้างคืนใช้เวลาทั้งสิ้น ๖ วัน ๕ คืน

เริ่มเปิดค่ายปฏิบิติการ 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 9 - 14 ตุลาคม 2559 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโลยีอีสเทิร์น จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 ภาคใต้ วันที่ 9 - 14 ตุลาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ วันที่ 16 - 21 ตุลาคม 2559 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และ ครั้งที่ 4 ภาคกลาง วันที่ 16 - 21 ตุลาคม 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) จังหวัดนครปฐม

ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : เว็บไซต์ http://dlthailand.org/ และ Facebook : @DiCYThailand