ADS


Breaking News

อพท.เมืองเก่าน่าน จัดกิจกรรมแนะนำ การท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านในสถาบันอุดมศึกษา

 
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษในการจัดกิจกรรมแนะนำการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านในสถาบันอุดมศึกษา  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. บุษบา สิทธิการ หัวหน้าส่วนงานสำนักงานการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้การต้อนรับ  โดยกิจกรรมแนะนำการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านในสถาบันอุดมศึกษา  อยู่ภายใต้โครงการสรรค์สร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว (Brand Image) ของพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน “น่าน เมืองเก่าที่มีชีวิต” เพื่อมุ่งเน้นการสื่อสารไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่ ได้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศได้เข้าใจและทราบลักษณะสำคัญที่แตกต่างระหว่างการท่องเที่ยวทั่วไปกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเชื่อมั่นว่านักท่องเที่ยวและคนรุ่นใหม่เหล่านี้ จะเป็นกำลังหลักสำคัญในการช่วยพัฒนาการท่องเที่ยว ให้ไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป 
สำหรับการจัดกิจกรรมแนะนำการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านในสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดขึ้นใน 4 ภูมิภาค คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา จ.ชลบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลกรุงเทพ กรุงเทพฯ และ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

อพท.เมืองเก่าน่าน เดินเครื่องจัดกิจกรรมแนะนำการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านในสถาบันอุดมศึกษา
ใน 4 ภูมิภาค ให้ความสำคัญกับเยาวชนคนรุ่นใหม่
ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน เปิดเผยว่า อพท.โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ได้ริเริ่มให้มีการดำเนินกิจกรรมการแนะนำการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านแก่สถาบันอุดมศึกษาขึ้น โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ให้มีโอกาสเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมแนะนำการท่องเที่ยวของพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมแนะนำการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านในสถาบันอุดมศึกษาขึ้นใน 4 ภูมิภาค คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา จ.ชลบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลกรุงเทพ กรุงเทพฯ และ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย จุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการสื่อสารไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่ ได้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศได้เข้าใจและทราบลักษณะสำคัญที่แตกต่างระหว่างการท่องเที่ยวทั่วไปกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเชื่อมั่นว่านักท่องเที่ยวและคนรุ่นใหม่เหล่านี้ จะเป็นกำลังหลักสำคัญในการช่วยพัฒนาการท่องเที่ยว ให้ไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป 
ดร.ชุมพล กล่าวต่อว่า การสร้าง Brand สำหรับพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้นักท่องเที่ยวจดจำภาพลักษณ์ของพื้นที่พิเศษที่มีความแตกต่างกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความผูกพัน (Emotional Connections) ระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชนในเขตพื้นที่พิเศษอีกด้วย  โดยในปี 2558  อพท.6  ได้ดำเนินโครงการสรรค์สร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว (Brand Image) ของพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน เพื่อสื่อสารให้นักท่องเที่ยวจดจำภาพลักษณ์พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ว่าเป็น “เมืองเก่าที่มีชีวิต” (Living Old City) ซึ่งสามารถสร้างการรับรู้และจดจำได้แก่นักท่องเที่ยวได้ถึงร้อยละ 91.73  ดังนั้นเพื่อเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากปีที่ผ่านมา จึงดำเนินโครงการสรรค์สร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว (Brand Image) เมืองเก่าน่านอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคีพัฒนาพื้นที่เมืองเก่าน่านซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการร่วมสร้างให้เมืองน่านเป็นเมืองเก่าที่มีชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม และที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน คือ นักท่องเที่ยวและคนรุ่นใหม่ที่เป็นกำลังหลักสำคัญในการช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวให้ไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน