ADS


Breaking News

บ้านปูฯ และมหิดลเปิด “ค่ายเพาเวอร์กรีน ปีที่ 11” สานต่อการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ ณ เขาใหญ่ แหล่งมรดกโลก

     กรุงเทพฯ 10 ตุลาคม 2559 – บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพลังงานแห่งเอเชียที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยนางอุดมลักษณ์ โอฬาร(แถวยืนด้านหน้า ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์  ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรศ.ดร. รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ (แถวยืนด้านหน้า ที่ 3 จากขวา) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ในฐานะประธานโครงการฯ เปิด “ค่ายเพาเวอร์กรีน ปีที่ 11” ในหัวข้อ “การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ กับการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืน” โดยได้คัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 70 คนจากทั่วประเทศให้เข้าร่วม สานต่อการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพเป็นปีที่ 2 เน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ทั้งในและนอกห้องเรียน เพิ่มพูนประสบการณ์ศึกษาธรรมชาติตลอดเส้นทางการเดินป่า ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แหล่งมรดกโลกอันอุดมสมบูรณ์ของไทย พร้อมให้นักเรียนได้นำเสนอโครงงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของตนเอง เพื่อชิงทุนการศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดของค่าย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม – เรียนรู้สู่การปฏิบัติ
เกี่ยวกับ ค่ายเพาเวอร์กรีน
โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพาเวอร์กรีน”  (The Power Green Camp) ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยความร่วมมือระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนเน้นให้เยาวชนรู้จักนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้แก่เยาวชน สร้างแกนนำและเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต โดยกลุ่มเป้าหมายของค่าย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5  สายวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ 
เกี่ยวกับ บมจบ้านปู
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บุกเบิกด้านพลังงานชั้นแนวหน้าของเอเชีย ดำเนินธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และพลังงานที่เกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจร ใน 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา
พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” 
บ้านปูฯ เชื่อว่า การเรียนรู้”  เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา คน”  ซึ่งจะขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว โครงการซีเอสอาร์ของบ้านปูฯ ในทุกประเทศ จึงมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับเยาวชนและชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน การฝึกฝนเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต หรือการค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกับคนอื่นๆ