ADS


Breaking News

กรุงไทยขอเชิญร่วมประกวดศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ

นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า จากเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์งานศิลปะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของศิลปินไทย ธนาคารได้จัดการประกวด ศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3 (3rd Krungthai Art Awards) โดยในปีนี้ได้แบ่งผลงานที่ส่งร่วมประกวดออกเป็น 2 แนวเรื่อง ได้แก่ ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงและพระราชินีที่สุดในหัวใจไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี  9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยด้วยทรงมีคุณูปการต่อแผ่นดินไทยในทุกมิติ ทรงอุทิศพระองค์ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ นอกจากนี้ ธนาคารยังคงสานต่อเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความเป็นไทย ด้วยการจัดประกวดแนวเรื่อง ศิลปกรรมกรุงไทย เพื่อสื่อถึงความเป็น กรุงไทยที่อุดมสมบูรณ์ ก่อให้เกิดความสุข ความดีงาม นําพาสังคมสู่ความเจริญรุ่งเรือง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
สําหรับรางวัล แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามแนวเรื่อง รวม 16 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลยอดเยี่ยมศิลปกรรมกรุงไทย โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 500,000 บาท จํานวน 2 รางวัล, รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 300,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 2 รางวัล รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 2 รางวัล และ รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 10 รางวัล รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 3,000,000 บาท
ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ระหว่างวันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน 2559 ที่ หอศิลป์กรุงไทย อาคาร สาขาเยาวราช ประกาศผลทางเว็บไซต์ www.ktb.co.th ในเดือนธันวาคม 2559 สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2222-0137

การประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

แนวเรื่อง (Theme) แบ่งออกเป็น 2 แนว
1. ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงและพระราชินี ที่สุดในหัวใจไทย
มีเนื้อหาและแรงบันดาลใจจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พ่อและแม่ของแผ่นดิน ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ทรงอุทิศพระองค์ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงมีพระอัจฉริยภาพในศาสตร์และศิลป์เป็นที่ประจักษ์ ทรงมีพระวิริยะ พระจริยาวัตรและน้ำพระราชหฤทัยอันงดงามเป็นแบบอย่างอันประเสริฐ ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยด้วยทรงมีคุณูปการต่อแผ่นดินไทยในทุกมิติ
2. ศิลปกรรมกรุงไทย
มีเนื้อหาและแรงบันดาลใจเกี่ยวกับประเทศไทย ในด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม หัตถกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อสื่อถึง “กรุงไทย” ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยงานสร้างสรรค์อันทรงคุณค่าและสุนทรียะ ก่อให้เกิดความสุข สร้างความดีงาม นำสังคมและมวลมนุษยชาติสู่ความเจริญรุ่งเรือง
ประเภทผลงาน จิตรกรรม ภาพพิมพ์ และประติมากรรม
ขนาด Image Size ด้านละไม่เกิน 1.80 เมตร
รับผลงาน วันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 - 17.00 น.

คืนผลงานคัดออก วันที่ 1-16 ธันวาคม 2558 ในวันและเวลาทำการ
สถานที่ส่งและรับคืนผลงาน
1. หอศิลป์กรุงไทย
2. คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัล
  1. อาจารย์ ชำเรือง วิเชียรเขตต์
  2. อาจารย์ ทวี รัชนีกร
  3. อาจารย์ อินสนธิ์ วงศ์สาม
  4. อาจารย์ พิชัย นิรันต์
  5. อาจารย์ ธงชัย รักปทุม
  6. ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ
  7. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก
  8. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง
  9. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี
  10. อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

รางวัล
โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 กลุ่มตามแนวเรื่อง รวม 16 รางวัล ดังนี้
  รางวัลยอดเยี่ยม ศิลปกรรมกรุงไทย
โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลละ 500,000 บาท แนวเรื่องละ 1 รางวัล
  รางวัลที่ 1 รางวัลละ 300,000 บาท แนวเรื่องละ 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
  รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท แนวเรื่องละ 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
  รางวัลที่ 3 รางวัลละ 100,000 บาท แนวเรื่องละ 5 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
  * ธนาคารจะมอบเกียรติบัตรให้ศิลปินที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงนิทรรศการด้วย
ดาวน์โหลด ใบสมัครและระเบียบการ / ตรวจสอบผลการประกวด ได้ที่ www.ktb.co.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หอศิลป์กรุงไทย โทร. 0-2222-0137