ADS


Breaking News

TSE ทุ่ม 1,918.5 ลบ.ฮุบโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 โรง

กำลังผลิต 22.2 MW COD โรงแรก Q3/60 ยันไม่เพิ่มทุน

     “ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่” ลงทุน 1,918.5 ล้านบาทเข้าซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 โรง กำลังผลิตรวม 22.2 เมกกะวัตต์ มี PPA พร้อม COD โรงแรกไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 ยืนยันไม่ต้องเพิ่มทุน
     นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการลงทุนในโรงไฟฟ้าชีวมวลจำนวน 3 โรง กำลังการผลิตรวม 22.2 เมกกะวัตต์ โดยใช้เงินลงทุนรวม 1,918.5 ล้านบาท โดยจะทำการ เข้าซื้อหุ้นในบริษัท ออสการ์ เซฟ เดอ เวิลด์ จำกัด (OSCAR) ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล จำนวน 2 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายโครงการละ 8.8 เมกะวัตต์ รวม 17.6 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน โดยมีมูลค่าการลงทุน และก่อสร้างตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 1,368.5 ล้านบาท ซึ่งทั้ง 2 โครงการได้รับใบอนุญาตซื้อขายไฟฟ้าประเภทโรงไฟฟ้าชีวมวล และได้รับสัญญาขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ.แล้ว โดยที่โรงไฟฟ้าชีวมวล OSCAR ทั้ง 2 โรงจะเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ หรือ COD สำหรับโรงไฟฟ้า OSCAR 1 ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 และเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์สำหรับโรงไฟฟ้า OSCAR 2 ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562
   รวมถึงได้อนุมัติเข้าลงทุนในบริษัท บางสวรรค์ กรีน จำกัด หรือ BSW ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีมวลจำนวน 1 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขาย 4.6 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเริ่มลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน และจะมีการลงทุนเพิ่มเป็นร้อยละ 100 หลังจากได้มีการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ไปแล้ว 3 ปี โดยมีมูลค่าการลงทุน และการก่อสร้างโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 550 ล้านบาท ซึ่งโรงไฟฟ้าชีวมวล BSW จะเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ หรือ COD ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2560
     ทั้งนี้บริษัทฯจะใช้แหล่งเงินลงทุนจากกระแสเงินสดภายในของบริษัทฯ และการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งขอยืนยันว่าการเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าวไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนแต่อย่างใด
    “การลงทุนในโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้ง 3 แห่ง จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็นการลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต ประกอบกับนโยบายภาครัฐให้การสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอื่นอย่างเต็มที่ ซึ่งเราขอยืนยันว่าบริษัทฯมีความพร้อมทั้งในด้านของกระแสเงินสดภายใน และการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดยที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องขอเพิ่มทุนกับผู้ถือหุ้นแน่นอน” นายสมภพกล่าว