ADS


Breaking News

กลุ่มบริษัท สยามเจมส์ ร่วมเสวนา ในโครงการสัมมนา “เข้าถึงคนจีน เพิ่มกำไรธุรกิจท่องเที่ยว ครั้งที่ 2”

     กลุ่มบริษัท สยามเจมส์  ผู้นำธุรกิจร้านจำหน่ายสินค้าและบริการสำหรับนักท่องเที่ยว นำโดย นายฐวัฒน์ สมมะโนพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ร่วมเสวนาหัวข้อ “กลยุทธ์และช่องทางการสื่อสาร เพื่อเข้าใจ เข้าถึงนักท่องเที่ยวจีน” ในโครงการสัมมนา “เข้าถึงคนจีน เพิ่มกำไรธุรกิจท่องเที่ยว ครั้งที่ 2” โดยได้แบ่งปันเคล็ดลับการสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจกับนักท่องเที่ยวจีน เพื่อให้ผู้ประกอบการในไทยได้เกิดความเข้าใจคนจีนและตลาดนักท่องเที่ยวจีนมากยิ่งขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อเร็วๆ นี้
ลำดับจากซ้าย นางสุรางค์รัตน์ ศรินทุ ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล กลุ่มบริษัท สยามเจมส์, นางกาญจนา โชคดารา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ผศ.นงค์นุช ศรีธนาอนันต์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, นายฐวัฒน์ สมมะโนพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด กลุ่มบริษัท สยามเจมส์, นายฮาว ฟุ หลี่ หัวหน้าหลักสูตรการจัดการโรงแรม วิทยาลัยนานาชาติจีน (CAIC) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, นายชานนท์ มหาสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันพีเพิลเทรนนิ่ง, ผศ.ดร.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์