ADS


Breaking News

เยี่ยมชมผลงานโครงการ SAU IoT smart farming ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

     เมื่อเร็ว ๆ นี้ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมผลงานโครงการ SAU  IoT  smart farming ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยอาจารย์ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้แนะนำผลงาน IoT  Smart  Farming ซึ่งเป็นการนำ IoT มาประยุกต์ใช้กับการทำการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตามแนวนโยบายรัฐ และ IoT-Bot  ซึ่งเป็นผลงานการนำ IoT มาประยุกต์เป็นรถตรวจการณ์ ใช้ในพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจเกิดแก๊สหรือสารเคมีรั่วไหลเป็นอันตรายต่อมนุษย์ทั้งในอาคาร โรงงานอุตสาหกรรมและพื้นที่เสี่ยงอื่น ๆ โดยการจัดแสดงงานวิจัยครั้งนี้ จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)  ซึ่งเป็นเวทีในการแสดงผลงานการวิจัยที่ได้รับการคัดเลือก 1 ใน 20 จากผลงานวิจัยทั้งหมด 2,000 ชิ้น ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  ณ  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ