ADS


Breaking News

สาขาสังคมวิทยา วช. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางสร้างสังคมผู้สูงวัย...ห่างไกลวิกฤติชีวิตเผชิญความเหลื่อมล้ำ

     คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางสร้างสังคมผู้สูงวัย ... ห่างไกลวิกฤตชีวิตเผชิญความเหลื่อมล้ำ ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 โดยนายกฤษณ์ธวัช  นพนาคีพงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนา ในวันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. กล่าวรายงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง มิติผู้สูงอายุ ยุค AEC โดย รองศาสตราจารย์สุพัตรา  สุภาพ อดีตกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา (4 สมัย)  อดีตหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2 สมัย) เจ้าของคอลัมนิสต์ในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร 5 ฉบับ และ วิทยากรรายการ Love & Care ทางททบ. 5 ในการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ นิสิต นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ต่อการแสวงหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำต่อสังคมผู้สูงอายุในสังคมไทย
             ภายในงานจัดให้มีการอภิปราย เรื่อง วิกฤตชีวิตผู้สูงวัยกับภัยจากความเหลื่อมล้ำ : มุมมองด้านสังคมและการเข้าถึงความยุติธรรม วิทยากรจากจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินรายการโดยคุณพัชรมณี  ธนพัฒน์เจริญ เจ้าของรายการ Love & Care ทาง ททบ.5  และการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ความเหลื่อมล้ำของผู้สูงอายุในสังคมไทย โดยคณาจารย์และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง และการอภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนา กว่า 200 คน ลงทะเบียนและสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 5790102 หรือ 02 5612445 ต่อ 356