ADS


Breaking News

เนคเทคก้าวสู่ทศวรรษที่ ๔ ด้วยแนวคิดสปริงบอร์ดนวัตกรรม NECTEC ACE 2016

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศการก้าวสู่ทศวรรษที่ ๔ ด้วยแนวคิดสปริงบอร์ดนวัตกรรม (Springboard Innovation)
ร่วมสร้างเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ขั้นสูง เพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม มุ่งผลิตงานวิจัยเพื่อตอบสนอง ๕ กลุ่มหลัก การเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สุขภาพและการแพทย์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้เกิดการพัฒนาประเทศไทยอย่างก้าวกระโดด เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับประเทศไทย ภายใต้ความเชื่อและมุ่งมั่นของชาวเนคเทคทุกคนที่ว่า เราจะร่วมสร้างเทคโนโลยีของวันพรุ่งนี้ด้วยความเชี่ยวชาญ แสวงหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อท้าทายต่อข้อจำกัดทางเทคโนโลยีด้วยงานวิจัยและพัฒนา
เนื่องในโอกาสการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศกการเนคเทคประจำปี ๒๕๕๙ ภายใต้แนวคิด ๓ ทศวรรษพัฒนาไทย งานวิจัยใช้ได้จริง ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญที่จัดเป็นประจำทุกปีและในปีนี้จัดขึ้นในโอกาสพิเศษเนื่องในการจัดตั้งเนคเทคครบ ๓๐ ปี โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเป็นอดีตผู้อำนวยการเนคเทคท่านแรกเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  ภายหลังพิธีเปิด ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการเนคเทคคนที่ ๔ ได้ประกาศเจตนารมย์ของชาวเนคเทคทุกคนที่จะร่วมสร้างเทคโนโลยีของวันพรุ่งนี้ด้วยความเชี่ยวชาญ แสวงหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อท้าทายต่อข้อจำกัดทางเทคโนโลยีด้วยงานวิจัยและพัฒนา เพื่อร่วมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับประเทศไทย โดยการประกาศการขับเคลื่อนองค์กร เนคเทค ๔.๐ ด้วยแนวคิด สปริงบอร์ดนวัตกรรม (Springboard Innovation) ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยอย่างก้าวกระโดดด้วยเศรษฐกิจนวัตกรรมดิจิทัล โดยการผลักดันผลงานวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ไปสู่ผู้ใช้ให้มากที่สุด ด้วยการบูรณาความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาร่วมกับมุมมองของด้านธุรกิจและการตลาด พร้อมเป็นแกนกลางในการระดมความคิดของผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมวางแผน ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ของประเทศไทย ตั้งมั่นภายใน ๖ ปี ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและสังคมไทย จะได้รับประโยชน์จากผลงานวิจัยของเนคเทคมากขึ้น จนเป็นส่วนหนึ่งของรากฐานทางนวัตกรรมที่ช่วยส่งผลให้ประเทศไทยเกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด สามารถหลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางในที่สุด