ADS


Breaking News

อำพลฟูดส์ จับมือเทพผดุงพรมะพร้าว ดึงดี้นิติพงษ์, แต๋งภูษิต 2 ศิษย์เก่าเฉลียง รวมตัวเฉพาะกิจ ในปรากฏการณ์คอนเสิร์ต MAGIC MOMENT เพลงรักของดี้ ดนตรีของแต๋ง

นำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา
โรงพยาบาลศิริราช ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางเพื่อผู้ป่วยสามัญ
     บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ร่วมกับบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด เตรียมจัดคอนเสิร์ตการกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ชวน 2 ศิลปินจาก 2 ขั้วทางดนตรี ระดับตำนาน ดี้ นิติพงษ์ ห่อนาค และแต๋ง ภูษิต ไล้ทอง อดีตสมาชิกวงเฉลียงผนึกกำลัง ทางดนตรีครั้งเฉพาะกิจ โชว์บทเพลงรักจากปลายปากกาดี้ นิติพงษ์ และบรรเลงเพลงโดยวงออร์เคสตราระดับโลก ของแต๋ง ภูษิต ใน MAGIC MOMENT CONCERT เพลงรักของดี้ ดนตรีของแต๋ง มหัศจรรย์คอนเสิร์ตที่จะรวมเพลงฮิต ตลอดกาลของดี้ นิติพงษ์ และเพลงดังระดับโลกมาบรรเลงผ่านวงออร์เคสตราที่ดีที่สุดในประเทศ โดยแต๋ง ภูษิต พร้อมขนทัพศิลปินระดับดีวาดีโวแถวหน้าเมืองไทยร่วมถ่ายทอด เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบทุน สร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการสำหรับผู้ป่วยสามัญ
ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึง วัตถุประสงค์ในการจัดคอนเสิร์ตการกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ครั้งนี้ว่า  “สืบเนื่องมาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อยู่ในระหว่างการดำเนิน การก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา  จำเป็นต้องใช้งบประมาณกว่า 5,000 ล้านบาท ในการก่อสร้าง ซึ่งเงิน จำนวนนี้ยังไม่รวมงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ตลอดจนสิ่งต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการตรวจรักษา  ทั้งนี้ รพ.ศิริราช ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ  2,000  ล้านบาท ที่เหลือต้องจัดหางบประมาณเอง
     อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา เป็นศูนย์การแพทย์ 25 ชั้น ที่พรั่งพร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภค (ชั้นพื้นดิน 1 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น ชั้นดาดฟ้าและลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ส่วนพื้นที่อาคารรวมทั้งสิ้นประมาณ 70,000 ตารางเมตร และมีความสูงถึงชั้นลานจอดเฮลิคอปเตอร์เท่ากับ 124.25 เมตร)  จะเป็นศูนย์กลางในการให้บริการทาง การแพทย์เฉพาะทางสำหรับผู้ป่วยสามัญ และเพิ่มคุณภาพการให้บริการ ลดความแออัดในอาคารผู้ป่วยนอกสามารถ รองรับการบริการที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีผู้มารับบริการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้นทุกปีโดยเฉพาะผู้ป่วยนอก ประมาณปีละ 3,000,000 คน และผู้ป่วยในอีกปีละประมาณ  87,000 คน  คณะฯ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมแรง ร่วมใจและพลังศรัทธาจากทุกท่านในการร่วมกันบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา โดยในส่วนของกิจกรรมรณรงค์การบริจาค ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 จนปัจจุบันมียอดบริจาคแล้วประมาณ 1,400 ล้านบาท ซึ่งการณรงค์ เชิญชวนบริจาคยังคงดำเนินต่อไปและจากนี้ไปก็จะมีกิจกรรมรณรงค์การบริจาคตามมาอีกมากมาย การจัดคอนเสิร์ต การกุศลฯครั้งนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งเพื่อให้ประชาชนชาวไทยที่มีดนตรีในหัวใจได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นที่เคารพรักและเทิดทูนของเหล่าพสกนิกรชาวไทยแล้ว ยังได้มีโอกาสได้มีส่วน “ให้ = รักษา” ตามใจศรัทธา ผมขอเป็นตัวแทนชาวศิริราชและผู้ป่วยที่มารับบริการ ขอบคุณในน้ำใจและความศรัทธา ของประชาชนทุกท่าน รวมถึงองค์กรภาครัฐและเอกชนที่ได้ร่วมกันบริจาคมา ณ โอกาสนี้
    ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด เปิดเผยว่า “อำพลฟูดส์ มีพันธกิจในการมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยควบคู่ไปกับ ความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนคนไทย และ เนื่องในปีนี้เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี จึงได้ร่วมมือกับ    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดคอนเสิร์ตการกุศลขึ้นในชื่อว่า “คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี MAGIC MOMENT เพลงรักของดี้ ดนตรีของแต๋ง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ทั้งหมดจากการจัดคอนเสิร์ตโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบ      ทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช เพื่อเป็นอาคารศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง อย่างครบ วงจร สำหรับผู้ป่วยสามัญ”
    นางจรีพร เทพผดุงพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด กล่าวว่า “วิสัยทัศน์ ของเรานอกจากมุ่งเน้นในเรื่องความใส่ใจคุณภาพสินค้าแล้วยังรวมถึงนโยบายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อคืนประโยชน์กลับสู่ สังคมอย่างจริงจังอีกด้วย โดยเราพยายามสนับสนุนองค์กรแห่งความดีเพื่อต่อยอดสู่สังคม ซึ่งโรงพยาบาลศิริราชนับเป็น องค์กรความดีที่สำคัญสำหรับคนไทย ทำให้เทพผดุงพรมะพร้าวให้ความสำคัญและสนับสนุนกิจกรรมพร้อมมอบทุน บริจาคมาตลอดหลายปี สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้บริษัทฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีส่วนร่วมจัดคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ได้ร่วมสมทบทุนสร้าง อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช อีกทั้งยังเป็นโอกาสพิเศษฉลองครบ 40 ปี ของการก่อตั้งบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าวอีกด้วยซึ่งถือเป็นการเฉลิมฉลองในหลายโอกาสและยังเป็นประโยชน์กับสาธารณชนในวงกว้างอีกด้วย
    ซึ่งความพิเศษของคอนเสิร์ตครั้งนี้คือบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตงานคอนเสิร์ตนี้ได้ดึง 2 ศิลปิน เพื่อนซี้ทางดนตรีอย่าง ดี้ นิติพงษ์ และแต๋ง ภูษิต มารวมตัวกันเฉพาะกิจ โดยจะนำบทเพลงฮิตที่อยู่ในใจคนฟัง ตลอดกาลของดี้ นิติพงษ์ ห่อนาค อย่าง ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ, แพ้ใจ, เหนื่อยไหม และหมั่นคอยดูและรักษาดวงใจ    เป็นต้น มาบรรเลงผ่านท่วงทำนองการคอนดักเตอร์วงออร์เคสตราระดับโลกของแต๋ง ภูษิต ไล้ทอง ที่จะถ่ายทอดเสียงร้อง ผ่านดีวา ดีโว ระดับแถวหน้าของเมืองไทยในเวอร์ชั่นพิเศษที่มั่นใจว่าผู้ชมจะไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน อาทิ แอ๊ด คาราบาว, ตู่ นันทิดา, บี พีระพัฒน์, นิวจิ๋ว, รัดเกล้า อามระดิษ, เมญ่า นนธวรรณ ในบรรยากาศ Full Band Orchestra ที่จะทำให้ค่ำคืนนั้นเป็นค่ำคืนมหัศจรรย์ในใจผู้ชมและแฟนคลับคนรักดี้ แต๋ง อีกครั้งหนึ่ง สำหรับการแสดง คอนเสิร์ตครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นการรวมตัวศิลปินดิไอดอล (The Idol) แถวหน้าเมืองไทยที่มาร่วมขับร้องบทเพลงของดี้ นิติพงษ์ ผ่านการบรรเลงเพลงของแต๋ง ภูษิต ในลีลาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปินแต่ละคน พร้อมแขกรับเชิญ สุดพิเศษที่จะมาเซอร์ไพรส์คนดูให้ได้ฟินไปกับความสนุก ความสุข และซาบซึ้งแบบครบรส นอกจากนี้ยังจะได้ฟัง การดวลเพลงสากลสุดมันส์ที่ดี้และแต๋งชื่นชอบ และคัดเลือกมาเซอร์ไพรส์คนฟังบนเวที MAGIC MOMENT ซึ่งผู้ชม จะได้เต็มอิ่มไปกับความสุขของบทเพลงรักที่คุ้นหูและร้องตามไปกับนักร้องไอดอลในดวงใจ และยังได้ส่งต่อความสุข ไปยังเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอีกด้วย โดยรายได้จากการจำหน่ายบัตรทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นจะนำไปสมทบ ทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช เพื่อเป็นอาคารศูนย์แพทย์เฉพาะทางที่อำนวย ความสะดวกและเพิ่มคุณภาพการให้บริการสำหรับผู้ป่วยสามัญต่อไป
    สำหรับคอนเสิร์ต MAGIC MOMENT Concert เพลงรักของดี้ ดนตรีของแต๋ง จะจัดขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บัตรราคา 2,000, 1,500 และ 1,000 บาท เปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน เป็นต้นไป ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ www.thaiticketmajor.com