ADS


Breaking News

ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ JSTP รุ่นที่ 20 ประจำปี 2560

     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษา ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน หรือ Junior Science Talent Project (JSTP) รุ่นที่ 20 ประจำปี 2560 โอกาสที่จะได้รับ อาทิ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ต่างๆ การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ การทำโครงงานวิจัยโดยมีนักวิทยาศาสตร์เป็นพี่เลี้ยง การได้รับโอกาสคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและทุนวิจัยจนจบปริญญาเอก เป็นต้น น้องๆ เยาวชนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดและส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2559 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โครงการ JSTP โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1431, 1433, 1434, 1436, 1437 อีเมล jstp@nstda.or.th หรือที่เว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/jstp/