ADS


Breaking News

สธ.เปิดตัวสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ต้านโรค NCDs เผยโฉมผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการรับรอง เชิญผู้บริโภคเลือกซื้อ

     เมื่อเร็ว ๆ นี้ นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมกับ ศ.คลินิก นพ. โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมกันเป็นประธานเปิดงานเปิดตัวสัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)" โดย มี นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (ที่ 4 จากซ้าย) และ ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต นักวิชาการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล (ที่ 1 จากซ้าย) ร่วมกันแสดงพลังหวังให้ผู้บริโภครับรู้และรู้จักสัญลักษณ์โภชนาการบนฉลากอาหารอย่างแพร่หลาย และเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเลือกซื้อ เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพดี ห่างไกลจากโรค NCDs พร้อมทั้งภาคอุตสาหกรรมให้ความร่วมมือในการปรับสูตรอาหาร ลดน้ำตาล ไขมันและโซเดียม ล่าสุดเผยโฉมผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง 57 ผลิตภัณฑ์ จาก 14 บริษัท และจะขยายให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอาหารในอนาคต ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข