ADS


Breaking News

กรมป่าไม้จัดงานวันสถาปนาครบรอบ 120 ปี “12 ทรรศวรรษ การป่าไม้ไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม”

     กรมป่าไม้ – วันที่  18  กันยายน  2559  เนื่องในโอกาสสถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ 120 ปี  ภายใต้แนวคิด “12 ทศวรรษ การป่าไม้ไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม”พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ย้ำให้ กรมป่าไม้ เร่งขับเคลื่อน การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เน้นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตั้งเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  ได้ทรงก่อตั้งกรมป่าไม้ขึ้น เมื่อวันที่ 18 กันยายน ปีพุทธศักราช 2439 (ร.ศ. 115) ทำหน้าที่ในการดูแลกิจการด้านทรัพยากรป่าไม้ทั้งหมดทั่วประเทศไทย  ซึ่งในปี 2559  กรมป่าไม้มีอายุครบ 120 ปี  และในปีหน้าปีที่ 121 การดำเนินงานของกรมป่าไม้จะเดินหน้าพัฒนาการบริหารจัดการงานป่าไม้ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 25 และเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจให้ได้ร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ
โดยจะส่งเสริมการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ เพื่อให้ประชาชนที่สนใจ หันมาปลูกป่าเชิงพาณิชย์  ซึ่งเป็นไม้ที่มีรอบตัดฟันทั้งระยะสั้นและระยะยาว ช่วยส่งผลให้เกิดพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ได้นำนโยบายของรัฐบาลมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทำงานแบบบูรณาการไปพร้อมกับหาแนวทางสร้างความเข้าใจกับประชาชน  เพื่อดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการในรูปแบบประชารัฐ
นายชลธิศ  สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวภายหลังเสร็จสิ้นพิธีว่า ในปีที่ 120 นี้ กรมป่าไม้ได้ปฏิรูปการดำเนินงานหลายด้าน  เพื่อสร้างความเข้มแข็งกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ทั้งด้านการป้องกันรักษาป่า การฟื้นฟูป่า การจัดการที่ดินป่าไม้ งานวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายด้านป่าไม้ เพื่อให้ก้าวต่อไปของกรมป่าไม้ในปีที่  121 ดำเนินไปอย่างมั่นคง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนรุ่นหลังต่อไป  โดยกิจกรรมหลักที่จัดขึ้นในวันนี้  ประกอบด้วยพิธีทางศาสนา  ตักบาตรพระสงฆ์ 121 รูปพิธีบวงสรวงท้าวมหาพรหมกรมป่าไม้  สักการะพระพุทธไตรสสตวรรษานุสรณ์  พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานต่าง ๆ  จะได้ร่วมวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์วีรชนป่าไม้  เพื่อเป็นการรำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลและปกป้องพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการมอบโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ และหนังสือชมเชย ให้แก่ 
1) ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรมป่าไม้ที่เกษียณอายุในปีนี้ จำนวน  144 ท่าน 
2)  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมป่าไม้ จำนวน 3 ท่าน  
3)  ผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ในสาขาต่าง ๆ จำนวน 28 ท่าน  
4) เกษตรกรดีเด่นทั้ง 4 ภาค จำนวน 4 ท่าน 
5) ผู้ชนะการประกวดคำขวัญเนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ 120 ปี จำนวน 8 ท่าน
     “กรมป่าไม้ตระหนักดีว่า  ลำพังกรมป่าไม้เพียงหน่วยงานเดียวคงไม่สามารถปฏิบัติภารกิจในการอนุรักษ์ป่าไม้ให้คงอยู่เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างยั่งยืน  หากขาดความร่วมมือร่วมใจและ การสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนรวมถึงเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะมาเป็นกำลังสำคัญในอนาคต เราเชื่อว่าหากทุกฝ่ายได้หันมาผนึกกำลังกันด้วยตระหนักถึงความสำคัญ ในทรัพยากรป่าไม้ที่ต้องใช้อย่างรู้คุณค่าให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งถือเป็นสมบัติของ คนทั้งชาติจะคงอยู่และสร้างประโยชน์ให้แก่ลูกหลานได้อย่างยั่งยืนสืบไป”  อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว