ADS


Breaking News

5 ปี แห่งความสำเร็จกับโครงการ “เชฟรอน พลังใจ พลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง”

สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ส่งเสริมการออม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ 50 ชุมชนนครฯ
    เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA)  พร้อมพันธมิตรภาครัฐและชุมชน ได้จัดงานแถลงความสำเร็จโครงการ “เชฟรอนพลังใจ พลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง” ในโอกาสดำเนินโครงการฯ ครบรอบ 5 ปี ณ โรงแรมราวดี จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมส่งมอบผลงานความสำเร็จของโครงการให้แก่ชุมชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป โดยนายอาทิตย์ กริชพิพรรธ  ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ เชฟรอนประเทศไทย นายวิลาศ โลหิตกุล ผู้อำนวยการสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) และนายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้เกียรติร่วมงาน

     โครงการ “เชฟรอนพลังใจ พลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง” มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิต  ส่งเสริมวินัยทางการเงินทั้งระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน ด้วยการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านหรือธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน เสริมสร้างความสามารถในการประกอบอาชีพให้กับครัวเรือน ทั้งอาชีพหลักและอาชีพรอง สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชน เพื่อนำความรู้นั้นๆ ไปพัฒนาชุมชนต่อไป และส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ซึ่งจัดทำใน 50 หมู่บ้าน ในจังหวัดนครศรีธรรมราชมาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว ปัจจุบัน เครือข่ายธนาคารพัฒนาหมู่บ้านทั้ง 50 หมู่บ้าน มีสมาชิกทั้งสิ้น 7,220 คน มีเงินออมรวมกว่า 30 ล้านบาท มีเงินกองทุนหมุนเวียนกว่า 58 ล้านบาท และมีความรู้และความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงินของชุมชนร่วมกันได้ต่อไป