ADS


Breaking News

นายชาญณรงค์ ออสซิม เมอชานต์ ส่งสาร ถึง พลเอก ประยุทธ์

     One Young World Summit 2015 การประชุมสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่ของโลก ได้จัดให้มีกิจกรรมที่เรียกว่า Call on COP โดยการคัดเลือกผู้แทนจากประเทศต่างๆ จำนวน 196 คน  จาก 196 ประเทศทั่วโลกเพื่อกล่าวถึงผู้นำของประเทศตน เกี่ยวกับวิกฤติโลกร้อน ซึ่งผู้นำประเทศเหล่านั้นจะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำ COP ที่กรุงปารีสในตันเดือนธันวาคม 2558
     โอกาสนี้ นายชาญณรงค์ ออสซิม เมอชานต์ ลูกครึ่งอินเดีย สัญชาติไทย วัย 26 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว เป็นผู้แทนเยาวชนไทย ในการนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ได้ส่งสารทางวีดีโอคลิปถึง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในประเด็นวิกฤตโลกร้อน

กราบเรียน ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

     ผม นายชาญณรงค์ ออซิม เมอร์เจนต์ เป็นตัวแทนของประเทศไทย.........ในการเข้าร่วม One Young World Summit 2015

     ปัญหาภาวะโลกร้อนไม่เพียงส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและชาวบ้านที่อาศัยอยู่ชายฝั่งทะเลแต่ยัง ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นยังส่งผลกระทบในระดับประเทศ   กล่าวคือทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นใจกลางของประเทศ

     COP 21 หรือเวทีการประชุมสุดยอดผู้นำของโลกเพื่อร่วมกันแก้วิกฤติโลกร้อน ซึ่งถือว่า เป็นโอกาสที่ดีของเราที่จะแสดงให้ผู้นำจากประเทศต่างๆได้เห็นว่าประเทศไทย  ซึ่งมีประชากรกว่า 64  ล้านคน มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้หมดไป ไม่ใช่เพราะเป็นเพียงแค่ความรับผิดชอบของเรา แต่เป็น สำนึกของเราที่จะแก้ไขสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในอดีต เพื่อที่จะสร้างอนาคตสีเขียวที่สะอาดและ ยั่งยืน เพื่อคนรุ่นหลังสืบต่อไป

     ในการประชุมที่ Paris เดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ ผมมีความหวังเหมือนๆกับเยาวชนไทยทุกคน ที่อยากจะเห็นท่านในฐานะผู้นำของประเทศไทยแสดงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างแน่วแน่ในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ โดยการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้ได้ครึ่ง หนึ่งภายในปี 2030 (2573) หรือในอีก 15 ปีข้างหน้า   และสร้างมาตรฐานใหม่ในการใช้พลังงานสะอาด

     ประเทศของเราได้ริเริ่มวิธีการแก้ปัญหาขยะที่ทำลายสิ่งเเวดล้อม  เช่น  โครงการร้านศูนย์บาท  ซึ่งเป็นร้านที่ไม่รับเงินแต่รับขยะรีไซเคิลเพื่อแลกซื้อสินค้าต่างๆ  เช่น อาหาร เครื่องใช้ หรือ โครงการ ซาเล้งที่สามารถรวบรวมและคัดแยกขยะทั้งรีไซเคิลและไม่รีไซเคิลจากครัวเรือน จากนั้นพลาสติกที่ ไม่สามารถนำไปย่อยสลายได้  จะถูกส่งไปยังโรงงานเพื่อแปรรูปจากขยะพลาสติกให้กลายเป็น น้ำมันดิบ ส่วนหนึ่งนำไปผลิตกระแสไฟฟ้า น้ามันดิบและพลังงานไฟฟ้าเหล่านี้ เป็นพลังงานที่สะอาด เนื่องจากในกระบวนการผลิตจะไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอน  ซึ่งช่วยลดปัจจัยที่จะนำไปสู่ปัญหาภาวะโลกร้อนได้ ประเทศของเรายินดีที่จะเปิดรับและประยุกต์ใช้วิธีการแก้ไขปัญหาในแบบต่างๆจากหลายประเทศ ทั่วโลกเพื่อให้เราได้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้   แต่ก่อนอื่น  เราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถ ทำได้จริง  และเหนือสิ่งอื่นใดคือความร่วมมือในการยืนหยัดที่จะแก้ปัญหานี้ให้หมดไปของคนในประเทศ

     ถ้าเราไม่เริ่มวันนี้ ก็คงไม่มีวันพรุ่งนี้สำหรับเรา

                                                                                         ขอบพระคุณครับ