ADS


Breaking News

วช. เชิญเข้ารับการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ขอเชิญเข้ารับการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จำนวน ๙ รุ่น ๆ ละ ๓๐๐ คน ดังนี้
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๓-๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ กรุงเทพมหานคร
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ กรุงเทพมหานคร
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑ - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดเชียงใหม่
รุ่นที่ ๔ วันที ๒๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงเทพมหานคร
รุ่นที่ ๕ วันที่ ๗ - ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดขอนแก่น
รุ่นที่ ๖ วันที่ ๑๓ - ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร
รุ่นที่ ๗ วันที่ ๒๖-๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดสงขลา
รุ่นที่ ๘ วันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ จังหวัดพิษณุโลก
รุ่นที่ ๙ วันที่ ๑๐-๑๑ มีนาคม ๓๕๕๙ ณ จังหวัดปทุมธานี
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๒ ๕๗๙ ๐๓๘๘
หรือ www.labanimals.net ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
     การขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ร่างกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ตามที่กำหนดใน พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ การประชุมชี้แจงการตรวจประเมินคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว…