ADS


Breaking News

ยุวทูต ป.ป.ช. จัดโครงการดู cheat don’t cheat เป็นวัยรุ่นต้องกล้าโชว์ ใจฮีโร่ต่อต้านโกง (รุ่นที่ 2)

ตามโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2015
สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย ได้ดำเนินการจัดโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2015 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างค่านิยมแก่เด็กและเยาวชนให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ ป.ป.ช. ในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถาบันการศึกษา และในขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2015 นำเสนอโครงการรณรงค์ป้องกันการทุจริตของยุวทูต ป.ป.ช. เพื่อขอรับการสนับสนุนในการดำเนินโครงการจากสำนักงาน ป.ป.ช. ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) ได้มีมติเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมที่ยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2015 นำเสนอเพื่อดำเนินการใน 4 ภูมิภาค จำนวน 4 โครงการ ดังนี้
            1. โครงการ ดู cheat don’t cheat เป็นวัยรุ่นต้องกล้าโชว์ ใจฮีโร่ต่อต้านโกง ของยุวทูต ป.ป.ช. ภาคใต้ ดำเนินการในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 ณ ลานสระบัว และถนนคนเดิน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
            2. โครงการ ดู cheat don’t cheat เป็นวัยรุ่นต้องกล้าโชว์ ใจฮีโร่ต่อต้านโกง ของยุวทูต ป.ป.ช. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558 ณ ศูนย์การค้ามาลิน พลาซ่า อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
            3. โครงการ ดู cheat don’t cheat เป็นวัยรุ่นต้องกล้าโชว์ ใจฮีโร่ต่อต้านโกง ของยุวทูต ป.ป.ช. ภาคเหนือ ดำเนินการในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ และโรงเรียนอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
            4. โครงการ ดู cheat don’t cheat เป็นวัยรุ่นต้องกล้าโชว์ ใจฮีโร่ต่อต้านโกง ของยุวทูต ป.ป.ช. ภาคกลาง ดำเนินการในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 ณ ลานกิจกรรมอัฒจันทร์ ฝั่งสยามสแควร์ ซอย 7 ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
สำหรับโครงการดู cheat don’t cheat เป็นวัยรุ่นต้องกล้าโชว์ ใจฮีโร่ต่อต้านโกง ตามโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2015 ของยุวทูต ป.ป.ช. ภาคกลาง ที่กำหนดจัดโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 ณ ลานกิจกรรมอัฒจันทร์ ฝั่งสยามสแควร์ ซอย 7 ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ได้มีกิจกรรมต่างๆมากมาย ทั้งกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “ปฏิรูปประเทศไทยกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” จากผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. นายสมโภชน์ โตรักษา อนุกรรมการบริหารโครงการยุวทูต ป.ป.ช. ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ตัวแทนยุวทูต ป.ป.ช. ตัวแทนศิลปิน และตัวแทนนักเรียน นิสิต นักศึกษา, กิจกรรมการแสดงของนักเรียน นิสิต นักศึกษา, กิจกรรมการพูดคุยของศิลปิน AF อคาเดมี่ และกิจกรรมการแสดงพลังต่อต้านการทุจริต ของนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้กำหนดให้มีพิธีเปิดโครงการฯ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
อนึ่ง โครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2015 ในปีนี้ มีผู้ผ่านการคัดเลือกจากนิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 44 คน โดยแบ่งเป็นนักศึกษาจากภาคเหนือ จำนวน 7 คน, นักศึกษาจากภาคใต้ จำนวน 10 คน, นักศึกษาจากภาคกลาง จำนวน 3 คน, นักศึกษาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 6 คน และนักศึกษาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 18 คน ซึ่งทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวทูต ป.ป.ช. และร่วมกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันการทุจริตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเผยแพร่ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช. ตลอดระยะเวลา 1 ปี
     สำนักงาน ป.ป.ช. คาดหวังว่าการดำเนินโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) จะเป็นการสร้างค่านิยมแก่นิสิต นักศึกษาให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริต รวมทั้งเผยแพร่ภารกิจสำนักงาน ป.ป.ช. และสร้างเครือข่ายในกลุ่มผู้นำนิสิต นักศึกษา ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไป

    https://www.facebook.com/naccambassadors https://www.facebook.com/NACCYouthAmbassadors