ADS


Breaking News

ขุนคลังคนใหม่ ร่วมโชว์วิสัยทัศน์ เดินหน้าเศรษฐกิจประเทศไทย

ขุนคลังคนใหม่ รมว. อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ ร่วมโชว์วิสัยทัศน์ เดินหน้าเศรษฐกิจประเทศไทย
ในงานสัมมนาและนิทรรศการ “ศาสตราจารย์สังเวียน ฟอรั่ม 2015”
     เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมศิษย์เก่าโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (XMBA)  จัดงานสัมมนาและนิทรรศการ “ศาสตราจารย์สังเวียน ฟอรั่ม 2015” โดยมี คุณอภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นองค์ปาฐกในงาน นอกจากนี้ยังมีเหล่ากูรูทางธุรกิจแขนงต่างๆ ร่วมโชว์วิสัยทัศน์ ได้แก่  นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ  คุณกานต์  ตระกูลฮุน   คุณบรรยง พงษ์พานิช    คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช  และ คุณอนนต์ สิริแสงทักษิณ  โดยได้รับเกียรติจากเหล่านักธุรกิจชั้นนำของไทยและสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์  เซ็นทรัลเวิลด์
     งานสัมมนาและนิทรรศการ“ศาสตราจารย์สังเวียน ฟอรั่ม 2015”     จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและหลักสูตรของโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร  กอปรกับปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม จึงเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริหารและผู้ประกอบการจะได้รับข้อมูลข่าวสาร ทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนทัศนะต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเมือง และสังคมของโลก ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจในปีต่อๆ ไป   นอกจากนี้งานสัมมนาวิชาการ “ศาสตราจารย์สังเวียน ฟอรั่ม 2015”     ยังเป็นการแสดงมุทิตาจิต ต่อศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย   ซึ่งเป็นผู้จัดตั้งหลักสูตร X-MBA หลักสูตรเข้มข้นสำหรับนักศึกษาที่เป็นผู้บริหารระดับกลางจนถึงระดับสูงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วย

     สำหรับไฮไลท์ในงานสัมมนาวิชาการ “ศาตราจารย์ สังเวียน ฟอรั่ม 2015”  ได้รับเกียรติจาก คุณอภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มาเป็นองค์ปาฐกพิเศษ  รวมทั้งผู้บริหารจากทุกอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมบริการ  อุตสาหกรรมการก่อสร้าง    การลงทุน  ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐผ่านรัฐวิสาหกิจและอุตสาหกรรมพลังงาน  ที่จะมาเผยเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจตัวใหม่ๆ ตลอดจนถึงแนวทางในการที่จะทำให้ประเทศไทยพ้นจากการเป็นประเทศที่อยู่ใน middle income trap  ไปสู่ประเทศที่มั่งคั่งแบบยั่งยืน  โดยสุดยอดกูรูทางธุรกิจที่จะมาร่วมกันไขเคล็ดลับ ก้าวไปข้างหน้ากับทิศทางเศรษฐกิจไทยในอนาคต  ได้แก่
นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)    มาแชร์ในเรื่อง service, growth industry, tourism and health and Medicare 

คุณกานต์ ตระกูลฮุน   กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)     มาแชร์ในเรื่อง   supply construction, consumption, innovation, R&D, aging crisis

คุณบรรยง พงษ์พานิช  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)   และซุปเปอร์บอร์ดของรัฐวิสาหกิจ   มาแชร์ในเรื่อง  macro economic – global picture และกลไกภาครัฐ

คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  มาแชร์ในเรื่อง competitiveness จุดแข็งจุดอ่อน infrastructure

     โดยมี คุณอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีทีโกบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)   เป็นผู้ดำเนินรายการสัมมนาในครั้งนี้   

     นอกจากนี้ยังมีการจัดการแสดงนิทรรศการประวัติการทำงาน คำสอนและผลงานของศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย รวมถึงบูธแสดงผลงานและกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่า XMBA เช่น โครงการวิสาหกิจชุมชน    บูธธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้น”