ADS


Breaking News

แสตมฟอร์ด จับมือ อิมแพ็ค ปั้นหลักสูตร Event Management

พัฒนาบุคลากรคุณภาพระดับสากล รองรับตลาดไมซ์ (MICE) ที่กำลังเติบโต
     (1 กันยายน 2558) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด สถาบันการศึกษานานาชาติในเครือมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างลอรีเอท จับมือ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ศูนย์ฯ ชั้นนำ 1 ใน 5 ของภูมิภาคเอเชีย ร่วมพัฒนาหลักสูตร “Event Management” ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาแรกที่ถูกออกแบบขึ้น เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพและตอบโจทย์ความต้องการบุคคลากรไมซ์ที่มีคุณภาพระดับสากล รองรับธุรกิจไมซ์ที่มีการเติบโตต่อเนื่อง และสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศไทยมูลค่ารวมกว่า 1 แสนล้านบาทต่อปี อีกทั้งร่วมยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของบุคลากรไมซ์ ทางด้านการทำงานและภาษาเพื่อให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้

     ด้านนาย จิลลส์ คลอเด เบอร์นาด มาเฮ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Laureate International Universities ประเทศไทย เผยว่า เรามีทิศทางการพัฒนาบัณฑิตที่ชัดเจน จากการศึกษาของนักวิชาการของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เรื่อง แนวโน้มการจ้างงานในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผ่านการสำรวจความคิดเห็นของภาคธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศพบว่า 3 ปัจจัยแรกที่มีผลต่อการจ้างงานมากที่สุด คือ ทักษะการทำงานหรือประสบการณ์ตรงของบัณฑิตจบใหม่ที่เคยฝึกงานที่ตรงกับสายงานที่จะสมัครมาก่อน และข้อที่สำคัญถัดมา คือความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คือ ปัจจัยสำคัญสูงที่สุด ที่มีผลต่อการพิจารณารับบัณฑิตจบใหม่เข้าทำงานในองค์กรชั้นนำในปัจจุบัน  และลำดับสุดท้ายที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน คือ นักศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีที่เอื้อประโยชน์ต่อการทำงานอันจะนำมาซึ่งการทำงานที่ราบรื่น  

ทั้งนี้ จะเห็นว่า 3 ปัจจัยนี้ถูกนำมาต่อยอดพัฒนาเป็นหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยการร่วมมือกับอิมแพ็คในการพัฒนาหลักสูตรถือเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบโจทย์ตลาดแรงงานได้อย่างลงตัว  กล่าวคือหลักสูตร Event Management เป็นหลักสูตรแห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ภาคเอกชนผู้ที่มีความชำนาญในการจัดงานอย่างอิมแพ็คลงมาพัฒนาหลักสูตรด้วยตัวเอง   หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพของบัณฑิตจบใหม่และลดช่องว่างของการขาดประสบการณ์การทำงานของบัณฑิตปริญญาตรีด้านอุตสาหกรรมไมซ์   ด้วยการเสริมโครงการฝึกงานจริงร่วมกับอิมแพ็ค ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมไมซ์ ที่สามารถให้มุมมองเชิงลึกในการทำงาน

ตลอดจนความร่วมมือต่างๆ ที่นักศึกษาจะได้รับเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในการทำงานจริงๆ แบบเข้มข้นตลอดหลักสูตรและจุดแข็งของมหาวิทยาลัยในด้านภาษา กอปรกับการที่นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ใน สังคมแบบ Multicultural Environment ตั้งแต่ยังอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ดนั้น สามารถตอบโจทย์การทำงานในยุคของประชาคมอาเซียนได้อย่างลงตัว ในยุคนี้หลายๆบริษัทไม่เพียงต้องการบัณฑิตที่มีความสามารถในด้านการทำงานและภาษาเท่านั้น แต่ยังต้องการบุคลลากรที่มี International Mindset คือกล้าคิดกล้าทำกล้าพูดอย่างสร้างสรรค์ และสามารถทำงานร่วมกับ คนหลากหลายสัญชาติได้
   อิมแพ็ค เป็นบริษัทระดับประเทศที่จัดงานใหญ่ระดับนานาชาติหลายครั้ง และทุกๆ ครั้งก็มีการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติมากมาย สิ่งหนึ่งที่อิมแพ็คย้ำเสมอสำหรับการคัดเลือกบุคลากร คือ ไม่เพียงแต่ต้องการคนเก่งที่มีประสบการณ์เท่านั้น แต่ยังต้องการบุคลากรที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และรู้จักการทำงานร่วมกับคนต่างชาติ ต่างวัฒนธรรมได้อีกด้วย ความสำเร็จของแสตมฟอร์ดที่ผ่านมาจากการร่วมเป็นพันธมิตรกับหลากหลายบริษัทชั้นนำนั้นพบว่าบริษัทเหล่านั้นรับนักศึกษาของเราเข้าทำงานตั้งแต่ก่อนเรียนจบ เพราะถูกใจความสามารถด้านภาษาที่โดดเด่นและที่สำคัญนักศึกษาของแสตมฟอร์ดมีแนวคิดเชิงลึกที่สร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมนั้นๆ ที่สามารถตอบโจทย์และมีส่วนช่วยเหลือพัฒนาองค์กรได้มาก เพราะได้รับการเทรนจากมืออาชีพในสาขานั้นๆ อย่างแท้จริง  ทั้งหมดนี้ คือ หนึ่งในกลยุทธ์ของแสตมฟอร์ดในเรื่องของความเข้มแข็งทางเครือข่ายทางธุรกิจ ที่สามารถนำมืออาชีพที่หาตัวจับยากในด้านต่างๆ มาสอนมุมมองแนวคิดที่ทันสมัยและตอบโจทย์ให้กับนักศึกษารวมทั้งสร้างเครือข่ายอาชีพตั้งแต่ยังอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยนายลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เปิดเผยว่า ปัจจุบันตลาดไมซ์มีการขยายตัวค่อนข้างสูง และประเทศไทยเองมีศักยภาพในการจัดงานขนาดใหญ่ได้มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สอดคล้องกับข้อมูลของทีเส็บที่วางเป้าหมายให้เมืองไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการจัดงานอันดับ 1 ในอาเซียน  ซึ่งประเทศในกลุ่มสมาชิกจะให้ความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้ากิจกรรมไมซ์จากฝั่งยุโรปและอเมริกาให้มากขึ้น  ทำให้ความต้องการบุคลากรมีมากตามไปด้วย ประเทศไทยจึงต้องเร่งพัฒนาความสามารถในการทำงานและภาษาเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับนานาประเทศได้

“ที่ผ่านมาเราพบว่าประเทศไทยยังขาดความพร้อมกับโอกาสนี้  ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเราขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านไมซ์เฉพาะทางและความสามารถด้านภาษาอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ เราจึงได้ริเริ่มแนวคิดที่จะพัฒนาบุคลากรของเราเอง ในแบบฉบับเฉพาะตามที่ตลาดไมซ์ต้องการเพื่ออุดช่องโหว่ของปัญหากลยุทธ์ Local Partnership Strategy ถูกนำมาใช้ด้วยการมองหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อรุกตลาดและสร้างความได้เปรียบในตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงอย่างไมซ์ เราทำการคัดเลือกหลากหลายมหาวิทยาลัยทั้งของภาครัฐและเอกชน และเราพบว่ามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดเป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติได้มากที่สุด  

สืบเนื่องจากหนึ่งในปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน คือ การผลิตบัณฑิตคุณภาพที่มีความสามารถพร้อมปฏิบัติงาน มีความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษ ภายใต้สังคมการเรียนรู้นานาชาติที่แวดล้อมด้วยนักศึกษาและคณาจารย์ชาวต่างชาติอย่างแท้จริง สิ่งเหล่านี้คือบุคลากรในอุดมคติที่เราต้องการพัฒนา การร่วมเป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพของอิมแพ็คในการผลิตบุคลากรไมซ์คุณภาพ อันจะเป็นการส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ และยังช่วยลดต้นทุนรวมถึงเวลาด้านการสอนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ ที่จะทำให้เหนือคู่แข่งด้วยข้อได้เปรียบของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดที่นำเสนอหลักสูตรอินเตอร์ทำให้บัณฑิตจบใหม่ที่ในอนาคตอาจเป็นหนึ่งในบุคลากรของอิมแพ็คสามารถแทรกเข้าไปในตลาดเป้าหมายอย่างตลาดต่างประเทศที่ต้องการได้ง่ายขึ้นอีกด้วย   


นางนิชาภา ยศวีร์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.  เปิดเผยว่า ทีเส็บในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจไมซ์ในประเทศไทย โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจไมซ์ที่โดดเด่นเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค  มีแนวคิดที่จะพัฒนาหลักสูตรปั้นบุคลากรไมซ์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ    แต่ที่ผ่านมาไม่มีสถาบันไหนที่มอบหลักสูตร Event Management ภาคภาษาอังกฤษที่สามารถยกระดับคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกได้        จึงถือเป็นนิมิตหมายอันดีและเป็นครั้งแรกในไทยที่ภาคเอกชนอย่าง อิมแพ็ค ยักษ์ใหญ่เบอร์หนึ่งในอุตสาหกรรมไมซ์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร Event Management โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติอย่าง มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ที่โดดเด่นในด้านการศึกษา และภาษาอังกฤษ    เราเชื่อมั่นว่าในอนาคตอันใกล้ ไทยเราจะสามารถผลิตบัณฑิตคุณภาพด้านไมซ์ที่มีความสามารถทางภาษารองรับกับตลาดไมซ์ที่กำลังเติบโตได้เป็นจำนวนมาก
    ที่ผ่านมาทีเส็บได้ดำเนินงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์โดยผลักดันให้ผู้จัดงานต่างชาติเข้ามาจัดงานในไทย  โดยสิ้นปี 2558 คาดว่าประเทศไทยจะมีโอกาสต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์จำนวนกว่า 1.03 ล้านคน และสร้างรายได้กว่า 1.06 แสนล้านบาทให้แก่เศรษฐกิจประเทศไทย ด้วยแนวโน้มตลาดขาขึ้นกอปรกับไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน แต่ไทยยังขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญทางด้านงานไมซ์ ซึ่งที่ผ่านมาเอกชนมีความต้องการให้รัฐและสถาบันการศึกษามีการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ โดยเฉพาะเรื่องของภาษาอังกฤษที่เป็นตัวกลางสำคัญของการสื่อสารทางธุรกิจ

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
     มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดมีวิทยาเขตอยู่ที่กรุงเทพฯ และ หัวหิน เปิดรับนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดมีความโดดเด่นในด้านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางความคิดให้กับนักศึกษา ผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดเข้าร่วมเป็นสมาชิกของเครือข่ายลอรีเอทในปี 2555 เพื่อสร้างการเข้าถึงแหล่งความรู้และโอกาสในระดับนานาชาติให้กับผู้เรียน เครือข่ายลอรีเอทเป็นเครือข่ายการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุม 28 ประเทศและมหาวิทยาลัยชั้นนำมากกว่า 80 แห่ง โดยมีนักศึกษาในเครือข่ายมากกว่า 1,000,000 คน  

ข้อมูลศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
     “อิมแพ็ค เมืองทองธานี ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมชั้นนำของเอเชีย เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก  ชั้นเยี่ยม โดยตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 140,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคารหลัก 4 อาคาร ได้แก่ อาคารอารีน่า (ARENA) ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี (IEC) ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี (IMPACT Forum) อาคารชาเลนเจอร์ (IMPACT Challenger) ทั้งนี้ ภายในพื้นที่ศูนย์ฯ อิมแพ็ค มีอาคารจัดแสดงสินค้าทั้งสิ้น 12 อาคาร อารีน่า 1 อาคาร ห้องบอลรูมขนาดใหญ่ 2 ห้อง ห้องประชุมย่อย 52 ห้อง ลานกิจกรรมกลางแจ้ง 2 ลาน ได้แก่ ลานแอคทีฟ สแควร์ และ ลานริมทะเลสาบ เมืองทองธานี ร้านอาหารในเครืออิมแพ็ค 8 ร้าน (เฉพาะร้านในพื้นที่ศูนย์ฯ) และร้านอาหารและร้านค้านานาชาติอีกกว่า 30 ร้านค้าร่วมให้บริการ โรงแรมที่พักมาตรฐาน 4 ดาว ขนาด 380 โนโวเทล กรุงเทพ อิมแพ็ค พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จอดรถนอกอาคาร 6 แห่งและในอาคาร 3 แห่ง สามารถรองรับรถยนต์ได้ถึง 15,000 คัน

วิสัยทัศน์ของอิมแพ็ค พันธมิตรสู่ความสำเร็จ
     เพื่อสร้างสรรค์ผลงานชั้นเลิศให้กับพันธมิตรและลูกค้าของเรา โดยผ่านความเชื่อมั่นและความร่วมมือระหว่างกันและกัน กลยุทธ์ด้านพันธมิตร และการทำงานที่ตอบสนองความต้องการอย่างครบวงจร เราพร้อมให้บริการคุณด้วยบุคลากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีความสัมพันธ์เชิงธุรกิจ พร้อมทั้งการบริการชั้นเยี่ยมระดับมาตรฐานสากล