ADS


Breaking News

วช. เตรียมจัดการสัมมนา เรื่อง “งานวิจัยมุ่งเป้า ด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง”

     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “งานวิจัยมุ่งเป้า ด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง”ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช. ๑ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ  เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ  เวลา ๐๙.๐๐ น. (รายละเอียดกำหนดการสัมมนาฯ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย)

กำหนดการสัมมนาวิชาการ
เรื่อง “งานวิจัยมุ่งเป้า ด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง”
วันจันทร์ที่ 28 กันยายน  ๒๕๕8
ณ หองประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช. ๑
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

08.30 – 09.00 น.         ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.    พิธีเปิดการสัมมนา
    โดย    ศ. นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
        เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
09.15 – 09.30 น.        กล่าวความร่วมมือด้านการบริหารทุนวิจัยมุ่งเป้าฯ ด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง
    โดย    นายนคร  จันทศร
ผู้อำนวยการโปรแกรมกาคมนาคมขนส่งระบบราง และที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
09.30 – 12.00 น.    นำเสนอผลงานวิจัยด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง
09.30 – 10.00 น.    การเชื่อมซ่อมตู้โดยสารรถไฟอะลูมิเนียม
    โดย     ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี  
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10.00 – 10.30 น.    การพัฒนาระบบการจำลองการขับรถไฟและสร้างบทเรียนทดสอบการขับด้วยหัวรถจักร Alstom
    โดย    รศ.ดร.สุเทพ  บุตรดี
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10.30 – 11.00 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 11.30 น.    การศึกษาแหล่งกำเนิดการเดินทางรูปแบบพิเศษของระบบรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทย
    โดย     ดร.เอกชัย  ศิริกิจพาณิชย์
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11.30 – 12.00 น.    การจัดการองค์ความรู้ด้านระบบราง
    โดย     รศ.คมสัน จิระภัทรศิลป
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.    นำเสนอผลงานวิจัยด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง (ต่อ)
13.00 – 13.30 น.    การพัฒนาระบบซ่อมบำรุงและปฏิบัติการขนส่งระบบรางแบบรวม
    โดย     ผศ.ดร.ประมวล สุธีจารุวัฒน
        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13.30 – 14.00 น.    ความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการในระบบการคมนาคมขนส่งทางราง   ศึกษากรณี รฟท.
    โดย     ดร.สกล  บุญสิน
        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14.00 น.    ปิดการสัมมนา

หมายเหตุ  :    กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม