ADS


Breaking News

วช. สัมมนาเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้า ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดการสัมมนาเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน กลุ่มเรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทานห้องจูปิเตอร์ ชั้น ๓ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดย พลอากาศ เอกประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานเปิดการสัมมนา และ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “แนวคิดการพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ ด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน” ในวันที่ ๑๗ กันยายน  ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.


(ร่าง)การสัมมนาเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้า
ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน กลุ่มเรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น ๓
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ


๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๕ น.
พิธีเปิดการสัมมนา
กล่าวรายงาน
โดย ศาสตราจารย์ กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
กล่าวเปิดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “แนวคิดการพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน”
รองนายกรัฐมนตรี

๐๙.๔๕ – ๑๑.๑๕ น.
การเสวนาเรื่อง “การเชื่อมโยงงานวิจัย สู่การใช้ประโยชน์”
ดำเนินการอภิปราย โดย ศาสตราจารย์ กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมอภิปราย
  • นายเกริกกล้า  สนธิมาศ  ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
  • นายภาณุมาศ  ศรีศุข  ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
  • นายพงษ์ศักดิ์ พิบูลศักดิ์   รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ  เชิญอักษร  ผู้ประสานงานโลจิสติกส์ฯ                      สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
๑๑.๑๕ – ๑๑.๔๕ น.

นำเสนอผลงานวิจัยกลุ่มเรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เรื่อง “การบูรณาการการจัดการทรัพยากรอย่างชาญฉลาดกับระบบระบุเอกลักษณ์ของวัตถุด้วยคลื่นความถี่วิทยุร่วมกับการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ทสำหรับโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน”
โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสมสิริ  จันทรสกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.
ถาม – ตอบ
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.
นำเสนอผลงานวิจัยกลุ่มเรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เรื่อง “การเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันดานโลจิสติกสการคาของประเทศไทยดวยการปรับกฎระเบียบการค้าและโลจิสติกสและโครงสรางพื้นฐานทางการคาเพื่อรองรับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและ
ขอตกลงดานโลจิสติกสและการคาระหวางประเทศ”
aโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ ศิริโสภณศิลปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย