ADS


Breaking News

กทม. มอบรางวัลชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ระดับกรุงเทพมหานคร
ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน
     (4 ก.ย. 58)  นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับกรุงเทพมหานคร และการแสดงผลงานความสำเร็จของโครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน     ณ ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค (คอมมูนิตี้มอลล์) เขตพระนค
นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายและมีความมุ่งมั่นที่จทำให้กรุงเทพมหานครเป็น Green City หรือ มหานครสีเขียว เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการพึ่งพาการใช้ทรัพยากร พลังงาน รวมไปถึงลดการปล่อยของเสียในรูปมลพิษทางดิน น้ำ และอากาศให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได
ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ดำเนินการโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครสีเขียวที่มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน ภายใต้แนวคิด “Bangkok Green Community หรือชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ถือเป็นโครงการต้นแบบของการขับเคลื่อนการเข้ามามีส่วนร่วมของหลายภาคส่วนในการบริหารจัดการขยะและน้ำเสียชุมชน ด้วยการจัดการประกวดชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามโครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน ระดับกรุงเทพมหานคร แบ่งการประกวดออกเป็น 3 กลุ่ม คือ เครือข่ายชุมขน  เครือข่ายสถานศึกษา และเครือข่ายสถานประกอบการ ซึ่งคณะกรรมการตัดสินการประกวดชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับกรุงเทพมหานครได้พิจารณาตัดสินการประกวดเรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อต่อไปนี้
        ประเภทเครือข่ายชุมชน แบ่งเป็น 
(1) ชุมชนขนาดเล็ก จำนวน 10 แห่ง  
ชนะเลิศ ชุมชนสื่อสารรวมใจสามัคคี เขตบางเข
รองชนะเลิศอันดับ 1 ชุมชนวัดจำปา เขตตลิ่งชัน
รองชนะเลิศอันดับ 2 ชุมชนสงวนคำ เขตหนองแขม และ
รางวัลชมเชย ได้แก่ ชุมชนเกตุไพเราะ 3-4-5 เขตพระโขนง, ชุมชนพุ่มพวง เขตบางแค, ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า เขตดุสิต, ชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย, ชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ เขตคลองสาน, ชุมชนหมู่บ้านเปรมฤทัย เขตคลองเตย และชุมชนพุ่มโพธิ์กลาง เขตลาดพร้าว  
(2) ชุมขนขนาดกลาง จำนวน 5 แห่ง  
ชนะเลิศ ชุมชนบูรพา 18 เขตดอนเมือง  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ชุมชนสวนหลวง 1เขตบางคอแหลม  
รองชนะเลิศอันดับ 2 ชุมขนเพชราวุธ พัน 2 เขตบางเขน  และ
รางวัลชมเชย ได้แก่ ชุมชนบ้านมั่นคงแดงสวนพลู เขตสาทร และชุมชนรุ่งสว่างวิลเลจ เขตบางเขน 
(3) ชุมชนขนาดใหญ่ จำนวน 4 แห่ง 
ชนะเลิศ ชุมชนวัดโพธิ์เรียง เขตบางกอกน้อ
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ชุมชนการค้าหนองแขม หมู่ 2 เขตหนองแขม 
รองขนะเลิศ อันดับ 2 ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ เขตทวีวัฒนา และ
รางวัลชมเชย ได้แก่ ชุมชนสวัสดิการหนองแขม เขตหนองแขม
        ประเภทเครือข่ายสถานศึกษา แบ่งเป็น 
(1)  สถานศึกษาขนาดเล็ก จำนวน 6 แห่ง 
ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาครืน เขตจอมทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนวัดทองนพคุณ เขตคลองสาน  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนสามัคคีบำรุงวิทยา เขตดินแดง  และ
รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนคลองบางพรหม เขตทวีวัฒนา, โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา เขตลาดพร้าว และโรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว เขตวังทองหลาง
(2) สถานศึกษาขนาดกลาง จำนวน 4 แห่ง 
ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบำต้นกล้วย เขตหนองจอก
รองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนวัดลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก  
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนประภาสวิทยา เขตบึงกุ่ม และ
รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนบางแคเหนือ   
(3) สถานศึกษาขนาดใหญ่ จำนวน 6 แห่ง 
ชนะเลิศ โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ เขตบางนา  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนโสมาภา เขตบึงกุ่ม
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนอุดมศึกษา เขตวังทองหลาง และ
รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) เขตดินแดง, โรงเรียนสุเหร่าจระเข้ขบ เขตประเวศ และโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม เขตสายไหม
        ประเภทเครือข่ายสถานประกอบการ แบ่งเป็น  
(1) ประเภทห้างสรรพสินค้า จำนวน 3 แห่ง 
ชนะเลิศ บริษัท น้อมจิตต์ อินเตอร์คอร์เปอเรชั่น จำกัด เขตบางกะปิ 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) สาขารามอินทรา เขตบางเขน 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด เขตราชเทวี
(2) ประเภทโรงแรม จำนวน 4 แห่ง 
ชนะเลิศ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เขตดินแดง  
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงแรมพลูแมน คิงเพาเวอร์ เขตราชเทวี  
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงแรมเดอะสุโกศล เขตราชเทวี และ
รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงแรมบันยันทรี เขตสาทร   
(3) ประเภทร้านอาหาร จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
รางวัลชมเชย ครัวเจ๊ง้อ เขตตลิ่งชัน
ผู้ชนะการประกวด จะได้ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล โดยรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท และรางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท
 
     รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวในท้ายสุดว่า การจัดการประกวดชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับกรุงเทพมหานคร นอกจากจะเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับทุกองค์กรและชุมชนที่ได้รับรางวัลแล้ว ยังเป็นการเชิดชูองค์กรและชุมชนต้นแบบของกรุงเทพมหานคร อีกทั้ง ความสำเร็จในโครงการนี้ ในด้านการวิจัยและพัฒนา จะนำไปสู่การบริหารจัดการให้เกิดเครือข่ายองค์กร ชุมชน และเยาวชน รวมถึงเกิดศูนย์เรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมประจำย่านคลองที่มีความเข้มแข็ง ที่สามารถต่อยอดขยายผลไปทั่วกรุงเทพฯ และ ขยายผลไปสู่ระดับประเทศต่อไป