ADS


Breaking News

ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เปิด “โครงการแว่นตาเพื่อน้อง”

สนองพระราชประสงค์สมเด็จพระเทพรัตนฯ
ในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาด้านสายตาในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ
ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เปิด “โครงการแว่นตาเพื่อน้อง” สนองพระราชประสงค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย และเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาด้านสายตาในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศให้มีสุขภาพตาที่ดีขึ้น สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติและได้รับการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงการฯ จะนำทีมงานผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออันทันสมัย ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ฟรีให้แก่เยาวชนจำนวนกว่า 20,000 คนตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ภายในระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557-2561 ภายในงานยังได้เชิญชวนประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจจัดทำซองใส่แว่นตาเพื่อส่งต่อไปยังเด็กและเยาวชนเหล่านี้ โดยมีศิลปินดาราอาทิ โตโน่-ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ ปุ๊กลุ๊ก-ฝนทิพย์ วัชรตระกูล เจสซี่-เจสสิกา ภาสะพันธุ์ อันดา-กุลฑีรา ยอดช่าง ร่วมด้วยเหล่าเซเลบริตี้ที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
นายนพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการผู้จัดการห้างแว่นท็อปเจริญ กล่าวว่า ในฐานะที่ห้างแว่นท็อปเจริญ เป็นองค์กรที่ให้บริการด้านสายตาแก่ประชาชนมากว่า 50 ปี และมีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์โครงการเพื่อสังคมที่ให้ความช่วยเหลือเรื่องสายตาแก่ประชาชนไทยทั่วประเทศมาโดยตลอด โดยจะเห็นจากโครงการที่ได้รับการตอบรับที่ดีและเป็นที่รู้จักมากมาย อาทิ โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ และโครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ ฯลฯ ในปีนี้เราจึงได้ตระหนักถึงปัญหาด้านสายตาที่สามารถเกิดขึ้นได้กับประชาชนในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านสายตาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน เนื่องจากในปัจจุบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางเทคโนโลยีมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสายตาของเยาวชนโดยตรง
“ห้างแว่นท็อปเจริญ จึงได้ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ก่อตั้ง ‘โครงการแว่นตาเพื่อน้อง’ ขึ้น เพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย และเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศที่มีปัญหาด้านสายตา อันส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพทางการศึกษาและการดำเนินชีวิตประจำวันของเยาวชน ให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างถูกต้องและครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศ” นายนพศักดิ์ กล่าว

โดยโครงการจะลงพื้นที่ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นใหม่ที่ถูกต้องตรงตามค่าสายตาของเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 8-18 ปี ที่มีปัญหาด้านสายตาทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย พื้นที่ละประมาณ 500 คนหรือมากกว่า     ในทุกๆ เดือน โดยมีเป้าหมายในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้ได้จำนวนกว่า 20,000 คนตลอดระยะเวลา 5 ปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2561 ผ่านการดำเนินงานของทีมผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออันทันสมัยโดยห้างแว่น          ท็อปเจริญ และหากตรวจพบผู้ป่วยโรคตาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยแว่น ทางโครงการจะนำส่งผู้ป่วยเหล่านั้นเข้ารับการรักษาอาการต่อที่ ‘ศูนย์รักษาตาท็อปเจริญ’ โดยไม่คิดค่าบริการรักษาแต่อย่างใด

รศ.พญ.นวลจันทร์ ปราบพาล กรรมการอำนวยการแทนเลขาธิการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย กล่าวว่า มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ และอุปการะเลี้ยงดูเด็กหรือผู้เยาว์ที่เป็นเด็กกำพร้า รวมทั้งให้การศึกษา การฝึกวิชาชีพ การอบรมทางศาสนาและจริยธรรม การรักษาพยาบาล และการดูแลด้านสุขภาพร่างกายของเด็กให้สมบูรณ์แข็งแรง เจริญเติบโต และมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ ปัญหาด้านสายตาของเยาวชน นับเป็นปัญหาอันดับต้นๆที่พบได้มาก อันส่งผลให้เกิดอุปสรรคต่อการทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การอ่านหนังสือ การดำเนินชีวิตประจำวัน ตลอดจนการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

ด้วยเหตุนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงทรงมีพระราชดำริและพระราชทาน        พระราชานุญาตให้จัดตั้งโครงการเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาทางด้านสายตา โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ห่างไกลให้มีโอกาสได้เข้ารับการตรวจวัดสายตาพร้อมประกอบแว่นตาที่ถูกต้องตรงกับค่าสายตาของตนเอง เพื่อให้เด็กๆ มีสุขภาพตาที่ดีขึ้น สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนได้รับการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเติบโตไปเป็นอนาคตที่ดีของชาติและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป
ภายในงานเปิดโครงการแว่นตาเพื่อน้องอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ ได้จัดให้มีส่วนจัดแสดงภาพบรรยากาศการลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนของโครงการฯ พร้อมเชิญตัวแทนเยาวชนที่มีปัญหาด้านสายตา มาเข้ารับบริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นใหม่ในบริเวณงาน โดยมีเหล่าศิลปินดาราและเหล่าเซเลบริตี้จิตอาสา พร้อมด้วยประชาชนทั่วไปแห่ร่วมส่งมอบกำลังใจ ด้วยกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจจัดทำซองใส่แว่นตาดี.ไอ.วาย. เพื่อส่งมอบให้กับเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาด้านสายตาในพื้นที่ห่างไกลอีกด้วย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-612-4710 หรือคลิกเข้าดูเว็บไซต์ www.topcharoen.co.th