ADS


Breaking News

ธนชาตประกันภัย จัดประกวดคลิปวิดีโอ โครงการ Drive DD United

ในหัวข้อ “รณรงค์การเมาไม่ขับ และ ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ”
ที่มาของโครงการ
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจด้านการประกันภัย ได้ตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุการจราจร และมีความห่วงใยด้านความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน  จึงได้ริเริ่มการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมผ่านโครงการ “ธนชาตประกันภัย Yes, We Safe  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน  และลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน  ด้วยการแบ่งการดำเนินงานเป็น  2  ด้าน คือ ด้านการป้องกัน  ที่มุ่งส่งเสริมสร้างความปลอดภัย   และด้านความช่วยเหลือ ที่มุ่งสนับสนุนให้ความช่วยเหลือจากปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน  
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อส่วนรวม  ด้วยการสร้างจิตสำนึกที่ดีด้านการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558  นี้  บริษัทฯ จึงได้จัดทำ โครงการ “Drive DD United”  ประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ “รณรงค์การเมาไม่ขับและไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ”  ด้วยการเชิญชวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศ  ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มสุรา และเล่นโทรศัพท์มือถือขณะขับรถสูงสุด เข้าร่วมเป็น  Drive DD United  หนึ่งในผู้สนับสนุนความปลอดภัยบนท้องถนน ได้แสดงความรู้ความสามารถในการผลิตคลิปวิดีโอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการขับขี่รถยนต์ที่ดี  ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและร่วมสร้างสังคมที่ดีร่วมกัน
วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1. สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่รถยนต์  เพื่อผลของการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจากสาเหตุการดื่มสุรา         และใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถของกลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาได้แสดงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์ ผ่านคลิปวิดีโอที่สื่อถึงคุณลักษณะด้านการรณรงค์การขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย และตระหนักถึงปัญหาจากการขับขี่รถยนต์ขณะมึนเมาหรือใช้โทรศัพท์มือถือ ในการแสดงความคิดเห็น  แบ่งปันแนวคิด กับกลุ่มเพื่อนในวัยเดียวกัน  


กลุ่มเป้าหมาย  
นักศึกษาและเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษาปริญญาตรีของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ


คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด   
นักศึกษาและเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยไม่จำกัดชั้นปี อายุไม่เกิน 26 ปี และยังมีสถานะเป็นนักศึกษา


เกณฑ์การรับสมัคร
 1. รับสมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
 2. สมาชิกในแต่ละทีมไม่สามารถเข้าร่วมในทีมอื่นได้
 3. ผู้สมัคร 1 ทีม สามารถส่งผลงานคลิปวิดีโอได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่สามารถรับรางวัลได้เพียง 1 รางวัล
    ที่มูลค่าสูงสุดเท่านั้น
ช่องทางการรับสมัคร  
สมัครพร้อมระบุชื่อทีม ผู้ร่วมทีม สถาบัน และรายละเอียดอื่นๆ ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ : Drive dd United


ระยะเวลาการประกวด
 1. ลงทะเบียนเปิดรับสมัครผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ :  Drive dd United ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558
 2. ปิดรับผลงานที่ส่งเข้าประกวด วันที่ 21 กันยายน  2558  
 3. ประกาศผล คลิปวิดีโอที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก   วันที่ 23 กันยายน 2558
 4. ประกาศผล 25 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2     วันที่ 19 ตุลาคม 2558
 5. 25 ทีม ส่งผลงานคลิปวิดีโอที่แก้ไข ภายในวันที่  9 พฤศจิกายน 2558
 6. จัดงานและประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล วันที่ 14 ธันวาคม 2558


เกณฑ์การตัดสิน  แบ่งเป็น 3 รอบ ได้แก่
รอบคัดเลือกรอบที่ 1 คัดเลือกจากคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด โดยดูจากยอดผู้ชมในช่องทาง
Youtube.com/ThanachartInsuranceChannel ซึ่งทีมที่ผ่านการคัดเลือกนี้ต้องมียอดผู้ชมขั้นต่ำ 500 View
รอบคัดเลือกรอบที่ 2 จะคัดเลือกเหลือเพียง 25 ทีมที่ดีที่สุด พร้อมจะได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัทฯ ทีมละ 5,000 บาท  เพื่อนำคลิปวิดีโอกลับไปพัฒนาให้สมบูรณ์แบบ
รอบตัดสิน ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ผู้สมัครทั้ง 25 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องนำเสนอผลงานให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรางวัลชนะเลิศจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทคลิปวิดีโอที่มีผลงานสร้างสรรค์ (Creativity) และ ประเภทคลิปวิดีโอที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้ชม (Popularity)


รางวัลการประกวด  แบ่งออกเป็น  2 ประเภท  
 • คลิปวิดีโอที่มีผลงานสร้างสรรค์ (Creativity)
 • คลิปวิดีโอที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้ชม (Popularity)  


รางวัลของผู้ชนะการประกวดทั้ง 2 ประเภท
 1. ทริปท่องเที่ยวทั้งทีม ณ ประเทศเยอรมนี  ซึ่งเป็นเมืองต้นแบบแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนสูงสุด
 2. ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ
พิเศษสุด!!!
 1. ทีมที่ร่วมสมัคร จะได้รับการอบรมทำคลิปจาก YouTube Thailand
 2. ผลงานที่เข้ารอบ 25 ทีมสุดท้าย จะมีโอกาสได้เผยแพร่ที่โรงภาพยนตร์ SF

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมในโครงการทั้งหมดได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ : Drive DD United