ADS


Breaking News

วช. เตรียมจัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนา TLO เพื่อการผลักดันงานวิจัยออกสู่ตลาด”

ภายใต้โครงการ ไทยคิด ไทยทำ ไทยใช้ ไทยเจริญ (Thai KIID)
     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดการสัมมนา  เรื่อง “การพัฒนา TLO เพื่อการผลักดันงานวิจัยออกสู่ตลาด” ภายใต้โครงการ ไทยคิด ไทยทำ ไทยใช้ ไทยเจริญ (Thai KIID) ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช. ๑ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “งานวิจัยไทยคิด ไทยทำ ไทยใช้ ไทยเจริญ”  เวลา ๐๙.๐๐ น.
กำหนดการ
สัมมนา เรื่อง “การพัฒนา TLO เพื่อการผลักดันงานวิจัยออกสู่ตลาด”
ภายใต้โครงการ ไทยคิด ไทยทำ ไทยใช้ ไทยเจริญ (Thai KIID)
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น.
ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
***********************

09.00 - 09.30 น.
พิธีเปิดโครงการ “ไทยคิด ไทยทำ ไทยใช้ ไทยเจริญ (Thai KIID)” และ
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “งานวิจัยไทย ไทยคิด ไทยทำ ไทยใช้ ไทยเจริญ”
โดย      ศ.กิตติคุณ นพ. สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
09.30 - 11.30 น.

สนทนา เรื่อง “นโยบายการพัฒนา TLO เพื่อการผลักดันงานวิจัยออกสู่ตลาด”
โดย
 • ศ.กิตติคุณ นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • นายสุภัทร จำปาทอง รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • รศ.ดร.เลอสรร ธนสุกาญจน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
13.00 - 16.00 น.

เสวนา เรื่อง “TLO โอกาสหรืออุปสรรคในการพัฒนางานวิจัย”
ดำเนินรายการ โดย รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • การพัฒนากฎหมายเพื่อการบริหารผลงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ      
      โดย รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • TLO : Thailand Opportunity โอกาสประเทศไทยกับการส่งต่องานวิจัย
      โดย ดร. ธนิต  ชังถาวร
            ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
 • ถอดบทเรียน TLO ไทย
      โดย  
 1. ผศ.ดร.ชนะศึก นิขานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 2. นายประชุม คำพุฒ ผู้จัดการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • งานวิจัยไทย ไทยทำ ไทย(ควร)ใช้
      โดย รศ.ดร. สนอง เอกสิทธิ์
            คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เครือข่ายการวิจัยกับการพัฒนาเครือข่าย TLO  
      โดย ผศ.ดร.นิยม กำลังดี
            รักษาการแทนผู้อำนวยการ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม