ADS


Breaking News

“อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ” ปีที่ ๙

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ ปีที่ ๙

     กระทรวงอุตสาหกรรมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี ภายใต้ชื่อ‘‘อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ” มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๙ พร้อมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นิทรรศการอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ การมอบรางวัลให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผู้ประกอบการโรงงาน ที่ร่วมแสดงออกถึงจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียง แสตมป์-อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข และวงดุริยางค์สากล (National Symphony Orchestra) กรมศิลปากร
         นายปราโมทย์ วิทยาสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึง “การจัดงานในปีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓  พรรษา  พร้อมทั้งให้ความรู้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างความตระหนักความร่วมมือในการดูแลอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วน เพื่อทำให้การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุตสาหกรรมเป็นไปอย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  สำหรับในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่ ๙  ของกิจกรรม “อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์  รักษ์แม่น้ำ” กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  เพื่อคืนความสุขสู่แม่น้ำของแผ่นดิน” ด้วยการกำกับดูแลคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด ต่อเนื่อง ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศแก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม การสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และชุมชนที่อยู่โดยรอบ
     ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านน้ำ นิทรรศการ “อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ”  การจัดแสดงนิทรรศการของผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำดีเยี่ยม ผลงานภาพวาด และแอนิเมชั่น อินโฟกราฟฟิคที่ได้รับรางวัลนอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร ให้กับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำ จำนวนรวม ๓๐ ราย  รางวัลการประกวดภาพวาดสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๗ รางวัล และรางวัลการประกวดแอนิเมชั่น อินโฟกราฟฟิค สำหรับนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน ๓ รางวัล ซึ่งในปีนี้มีผลงานภาพวาดส่งเข้าประกวดจำนวน ๙๒๕ ผลงาน และมีผลงานแอนิเมชั่น อินโฟกราฟฟิค ส่งเข้าประกวดจำนวน ๑๕ ผลงาน 

     โดยในเวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. นายปราโมทย์ วิทยาสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธี พร้อมกับผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และประชาชนทุกสาขาอาชีพ ได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล ถวายปฏิญญาความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา ต่อเนื่องด้วยการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ บรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงสากลอันไพเราะจากวง National Symphony Orchestra กรมศิลปากร  และการแสดงจากศิลปินรับเชิญ แสตมป์-อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข ที่เรียกเสียงกรี๊ดจากผู้ชมในโรงละครแห่งชาติได้ตลอดการแสดง
     ในการจัดงานครั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งหวังให้ภาคส่วนต่างๆ และประชาชนทั่วประเทศมีความตระหนักและให้ความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำ ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเชื่อมั่นว่าการจัดกิจกรรมอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ จะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในการร่วมกันอนุรักษ์แหล่งน้ำและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  รวมทั้งคุณภาพแม่น้ำสายหลักของประเทศไทยดีขึ้นดังที่เคยเป็นมาในอดีต สนองพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสอดคล้องกับเป้าหมายแนวทางการดำเนินการที่ว่า “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ   เพื่อคืนความสุขสู่แม่น้ำของแผ่นดิน
Untitled Document