ADS


Breaking News

บริษัท แม็ค บรูคส์ เอ็กซิบิชั่นส์ เอเซีย จำกัด ประกาศจัดงาน “CCE South East Asia - Thailand 2016”

ครั้งแรกในประเทศไทย  หนุนไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษลูกฟูกในอาเซียน
บริษัท  แม็ค บรูคส์ เอ็กซิบิชั่นส์ เอเซีย จำกัด  ผู้จัดงานแสดงสินค้านานาชาติ  เตรียมแถลงข่าวการจัดงาน “CCE South East Asia -Thailand  2016” ครั้งแรกในประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน  2558  เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ ห้องพินนาเคิล  โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ   (สถานีรถไฟฟ้า ชิดลม)  โดยมีผู้สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ประกอบด้วยสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย และ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
                งาน  “CCE South East Asia -Thailand  2016” เป็นการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ และ เทคโนโลยีชั้นนำของอุตสาหกรรมกระดาษและบรรจุภัณฑ์ลูกฟูก โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการจัดงาน คือ การรวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นสายของการผลิตถึงปลายทางของการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ลูกฟูก เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการ และ ตัวแทนจำหน่ายของสายงานการผลิตได้มีโอกาสเจรจาการค้าตลอดจนการต่อยอดทางธุรกิจ นอกจากนี้งาน CCE South East Asia -Thailand  2016 ยังเป็นอีกหนึ่งเวทีของการต่อยอดเพื่อองค์ความรู้ โดยมีการจัดการสัมมนา การบรรยายหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆ รวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการตลอดการจัดงานทั้งสามวัน ทั้งนี้เพื่อช่วยในการสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษลุกฟูกในประเทศไทย รวมทั้งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษลูกฟูกในภูมิภาคอาเซียน
                โดย งานแสดงสินค้า “CCE South East Asia -Thailand  2016” มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21 - 23 กันยายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  โดยผู้ประกอบการที่สนใจร่วมออกงานสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cce-southeastasia.com