ADS


Breaking News

เชียงใหม่ นำสินค้า CHIANG MAI BRAND บุกเมืองหลวง ครั้งที่ 3

     นางพนิดา วานิชรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และวางแผนงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่(ท่านที่ 2 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธีการจัดงาน “สีสันเชียงใหม่แบรนด์ ครั้งที่ 3” ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ. มอลล์  จตุจักรตลาดนัดติดแอร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมตราผลิตภัณฑ์ สินค้าเชียงใหม่แบรนด์ ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2558  ร่วมด้วย พ.อ.(พิเศษ) ทรงศักดิ์ ไกรสวัสดิ์ ตัวแทนเจ้าหน้าที่ผู้บริหารศูนย์การค้า เจ.เจ. มอลล์(ท่านที่ 2 จากขวา) และ นางชนิสา พรหมรัตน์ นายกสมาคมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์เมืองเชียงใหม่(ท่านที่ 1 จากขวา) ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเจ.เจ. มอลล์ เมื่อเร็วๆ นี้
     จังหวัดเชียงใหม่ นำผู้ประกอบการสินค้าเชียงใหม่แบรนด์ สินค้าพรีเมี่ยมของเชียงใหม่ บุกเมืองกรุง กว่า 80 ร้านค้า ในงาน  “สีสันเชียงใหม่แบรนด์ : Season of CHIANG MAI BRAND  ครั้งที่ 3” กลับมาอีกครั้ง ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า เจ.เจ มอลล์ จตุจักร (ตลาดนัดติดแอร์ กรุงเทพฯ)  ระหว่างวันที่  30 ก.ค. – 4 ส.ค. 58 นี้
        นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้เริ่มใช้ ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ (CHIANG MAI BRAND : CMB)  ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเป็นสินค้าที่มีแหล่งผลิต หรือ การผลิตขั้นสุดท้ายในจังหวัดเชียงใหม่ และได้การรับรองจากคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่  ซึ่งแบ่งเป็นทั้งหมด 9 สาขา ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองจำนวน  203 ราย จำนวนสินค้า 535 ผลิตภัณฑ์  ประกอบด้วย  1) สาขาสิ่งทอ และผลิตภัณฑ์จากผ้า จำนวน 61 ราย 2) สาขาเส้นใยพืชและกระดาษสา  จำนวน 12 ราย  3) สาขาเครื่องปั้นดินเผา จำนวน 7 ราย 4) สาขาไม้และจักสาน จำนวน 39 ราย 5) สาขาอาหารสำเร็จรูปและสินค้าสุขภาพ จำนวน 37 ราย  6) สาขาเกษตร จำนวน 2 ราย  7) สาขาท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 12 ราย  8) สาขาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จำวน 3 ราย 9) สาขาสินค้าอื่น ๆ จำนวน 30 ราย  เพื่อให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ได้สัมผัสตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่  จึงได้พิจารณาขยายฐานสินค้าและบริการในสาขาอื่น ๆ  ให้ครอบคลุมทุกสาขา ทั้งสินค้า บุคคล และสถานที่ของจังหวัดเชียงใหม่  โดยจำแนกเป็น 1) ประเภทสินค้าที่แตกต่างไปจากฐานสินค้าเดิม  2) ประเภทบุคคล ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพ วิชาชีพที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ และ/หรือเป็นผู้สร้างคุณงามความดี คุณประโยชน์ต่อจังหวัดเชียงใหม่  และ 3) ประเภทสถานที่ ได้แก่ สถานที่ที่มีโครงสร้าง สถาปัตยกรรม แสดงถึง  ความเป็นจังหวัดเชียงใหม่ สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดเชียงใหม่ และ/หรือเป็นย่านการค้าที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนจังหวัดเชียงใหม่ มีความเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ และ/หรือเป็นสถานที่ที่ส่งเสริมและสนับสนุนอัตลักษณ์จังหวัดเชียงใหม่

     นายไพโรจน์  กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการเชียงใหม่แบรนด์ (CEA) นำผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองให้ใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ รวมกว่า 80 ราย นำสินค้าระดับพรีเมี่ยมของจังหวัดไป แสดงและจำหน่ายในงาน “สีสันเชียงใหม่แบรนด์  ครั้งที่ 3”  ระหว่างวันที่ 30 ก.ค. – 4 ส.ค. 58   ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเจ.เจ มอลล์ จตุจักร (ตลาดนัดติดแอร์ กรุงเทพฯ)  ภายในงานประกอบด้วยสินค้าต่างๆ มากมาย ได้แก่ สินค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ GI ของจังหวัดเชียงใหม่  คือ ผ้าตีนจก จากอำเภอแม่แจ่ม และเครื่องเคลือบศิลาดล  จากอำเภอสันกำแพง และสินค้าประเภทเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสไตล์ล้านนา ของใช้ของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์กระดาษสา ผลิตภัณฑ์ไม้และไม้จักสาน ไม้แกะสลัก  เครื่องเงิน  ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  อาหารพื้นเมืองและเครื่องดื่ม เป็นต้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าคุณภาพดี มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์โดดเด่น และเป็นสินค้าที่มีแหล่งผลิตหรือมีขั้นตอนการผลิตขั้นสุดท้ายในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น
        “การจัดงานสีสันเชียงใหม่แบรนด์  ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3  เนื่องจากการจัดงาน 2 ครั้งที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับที่ดี ซึ่งมียอดจำหน่ายรวม ครั้งที่ 1 จำนวน 6,901,779  บาท  และครั้งที่ 2 จำนวน  6,090,557  บาท  และในครั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดกองทัพสินค้า เพื่อให้กลุ่มลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง ภายใต้สโลแกน “สินค้าดี มีมาตรฐาน มั่นใจบริการ พบได้ใน CHIANG MAI BRAND” ได้เลือกชม ชิม ช้อป อย่างจุใจอีกครั้ง เพื่อเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำของสินค้าหัตถกรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ คุณภาพสร้างภาพลักษณ์ ที่สวยงามให้แก่ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเชียงใหม่ และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ  ในการนำสินค้าคุณภาพดี มีศักยภาพ ภายใต้ สโลแกน “สินค้าดี  มีมาตรฐาน บริการมั่นใจ พบได้ใน CHIANG MAI BRAND” มาสู่มือกลุ่มลูกค้าถึงที่ และครั้งนี้คาดว่าจะมียอดจำหน่ายมากว่าสองครั้งที่ผ่านมา ”  นายไพโรจน์กล่าว
     ข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebookwww.facebook.com/oca.chiangmai
คำกล่าวรายงาน โดย นายกสมาคมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่
( คุณชนิสสา  พรหมรัตน์ )
“งานสีสันเชียงใหม่แบรนด์  ครั้งที่ 3”
วันพฤหัสบดี ที่ 30  กรกฎาคม  2558 เวลา 13.00 น.
ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1  ศูนย์การค้าเจ.เจ.มอลล์  จตุจักรตลาดนัดติดแอร์
เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร
*************************************************
เรียน    ท่านผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่(คุณพนิดา  วานิชรัตน์)

    ดิฉัน นางชนิสสา  พรหมรัตน์ ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์  และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง  ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ และให้การส่งเสริมตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ (CHIANG MAI BRAND) ทำให้ผู้ผลิตที่ได้รับอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ (CHIANG MAI BRAND) สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการตลาด ในขณะที่ ลูกค้า ผู้บริโภค มีความเชื่อมั่น เชื่อถือ ในคุณภาพ มาตรฐาน ของสินค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่  (CHIANG MAI BRAND)
การ จัดงานสีสันเชียงใหม่แบรนด์  ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3  เนื่องจากการจัดงาน  2 ครั้งที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งมียอดจำหน่ายรวม ครั้งที่ 1 จำนวน 6,901,779  บาท  และครั้งที่ 2 จำนวน  6,090,557  บาท  และในครั้งนี้จึงได้นำผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่  รวมกว่า 80 ราย นำสินค้าระดับพรีเมี่ยมของจังหวัดเชียงใหม่ไปแสดงและจำหน่ายในงาน “สีสันเชียงใหม่แบรนด์  ครั้งที่ 3”  ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม  ถึง 4 สิงหาคม 2558  ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า  เจ.เจ มอลล์ จตุจักร ภายในงานประกอบด้วยสินค้าต่างๆ มากมาย อาทิ สินค้าประเภทเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายสไตล์ล้านนา ของใช้ของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ไม้และไม้จักสาน  ไม้แกะสลัก  เครื่องเงิน  ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  อาหารพื้นเมืองและเครื่องดื่ม เป็นต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าคุณภาพดี มีศักยภาพ ของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์โดดเด่น และเป็นสินค้าที่มีแหล่งผลิตหรือมีขั้นตอนการผลิตขั้นสุดท้ายในจังหวัด เชียงใหม่เท่านั้น
     บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเรียนเชิญ ท่านผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ (คุณพนิดา  วานิชรัตน์)   ได้กรุณากล่าว  เปิดงาน “สีสันเชียงใหม่แบรนด์ ครั้งที่ 3” ต่อไป  ขอเรียนเชิญค่ะ
คำกล่าวเปิดงาน
โดย
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
( คุณพนิดา  วานิชรัตน์ )
“งานสีสันเชียงใหม่แบรนด์ ครั้งที่ 3”
วันพฤหัสบดี ที่ 30  กรกฎาคม  2558 เวลา 13.00 น.
ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1  ศูนย์การค้าเจ.เจ.มอลล์  จตุจักรตลาดนัดติดแอร์
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เรียน      นายกสมาคมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ ทุกท่าน

    ดิฉัน ในนามสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดี  เป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมและขยายช่องทางการค้าให้กับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ (CHIANG MAI BRAND)  และสินค้าศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งการจัดงานสีสันเชียงใหม่แบรนด์ ในครั้งนี้ และขอขอบคุณสมาคมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน
    สุดท้ายนี้ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้าได้รับตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ (CHIANG MAI BRAND) และสินค้าศักยภาพ ของจังหวัดเชียงใหม่ จะได้รับประสบการณ์ทางการตลาดและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น และดิฉันขออวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ดิฉันขอเปิดงาน  “สีสันเชียงใหม่แบรนด์ ครั้งที่ 3” ณ บัดนี้