ADS


Breaking News

สมอ. สนับสนุนกิจการของวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน และสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน
เมื่อเร็วๆ นี้ น.ส.สมจิตต์ สัจพันโรจน์ รองเลขาธิการ สมอ. (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมกิจการของวิสาหกิจชุมชน ตามโครงการจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือระดับพื้นบ้านที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรให้ได้รับการรับรอง มีเครื่องหมายเป็นที่ยอมรับ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  โดยการเยี่ยมชมมีนางมุทิตา สุวรรณคำซาว ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสันมหาพนสมุนไพรอินทรี ผู้ผลิต “ชาผักเชียงดา” (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำชมกิจการชาผักเชียงดา ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีที่ได้รับมาตรฐานมผช. ณ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่