ADS


Breaking News

ก.ล.ต. ปรับแนวคิด เน้นเข้าใจภาคธุรกิจ พัฒนาระบบนิเวศ เพื่อยกระดับตลาดทุนไทยโดยรวม

      เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดวิสัยทัศน์ เน้นความเข้าใจธุรกิจ พัฒนาระบบนิเวศที่กฎเกณฑ์ต่างๆ พัฒนามาจากมุมมองของผู้กำกับดูแลและผู้ถูกกำกับดูแล และปฏิบัติได้จริง พร้อมสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจเจตนารมณ์ ตอบโจทย์ความต้องการ และได้รับประโยชน์จากกฎเกณฑ์ เพื่อให้การกำกับและพัฒนาตลาดทุนไทยเป็นไปตามเป้าประสงค์
     นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก... เปิดเผยว่า ภายหลังเข้ารับตำแหน่งได้เสนอปรับการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ปี 2558 ตามแนวทางที่ได้แสดงวิสัยทัศน์ไว้ ซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้มีมติเห็นชอบ โดยกรอบการดำเนินงานใหม่จะให้ความสำคัญเรื่องความเข้าใจธุรกิจและสภาพแวดล้อมอย่างแท้จริงเป็นหลัก การพัฒนาระบบนิเวศตลาดทุนทุกด้านโดยรับฟังมุมมองและความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ปรับโฟกัสให้ลงไปที่ต้นเหตุของเรื่องหรือกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้สามารถพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดครบถ้วน และกฎเกณฑ์ต่างๆ สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับโครงสร้าง ก.ล.ต. ให้สอดรับกัน โดยจัดโครงสร้างสายงานให้เห็นงานตั้งแต่ต้นจนจบ ครบวงจร เพื่อให้การพัฒนาและกำกับดูแลตอบสนองความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งหวังให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและตลาดทุนไทยโดยรวมได้รับประโยชน์ในท้ายที่สุด
     โดยส่วนที่จะมีการดำเนินการเพิ่มเติมในช่วงครึ่งปีหลัง เพื่อการวางรากฐานในการจัดทำแผนการดำเนินงานระยะ 3 ปี (2559 - 2561) อาทิ การศึกษาจุดอ่อนของโครงสร้างตลาดที่เอื้อต่อการเอาเปรียบและทำผิด และแนวทางป้องกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย การกระตุ้นผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตน การสำรวจระดับและความต้องการความรู้ด้านการลงทุนของประชาชนในส่วนที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง การวางแผนทางการเงินและการลงทุนเพื่อเตรียมเกษียณ โดยมุ่งเข้าถึงภาคกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งปัจจุบันมีการขยายตัวมากขึ้น
     การดำเนินการข้างต้นจะช่วยเสริมการดำเนินการตามกรอบแผนกลยุทธ์เดิมที่กำหนดไว้ 6 ด้าน ได้แก่  (1) ยกระดับและรักษามาตรฐานให้เป็นสากล (2) เพิ่มประสิทธิภาพการป้องปราม ตรวจจับการกระทำผิด และบังคับใช้กฎหมายรองรับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  (3) สร้างสินค้าและบริการทางการเงินให้หลากหลาย ดึงดูดผู้ระดมทุนและผู้ลงทุนทั่วโลก เป็นศูนย์เชื่อมโยงตลาดทุนในภูมิภาค (4) เปิดช่องทางให้กิจการสามารถเข้าถึงทุนในรูปแบบที่เหมาะสม (5) สร้างผู้ลงทุนคุณภาพและทำให้ประชาชนวางแผนทางการเงินเป็นโดยใช้ประโยชน์จากตลาดทุน และ (6) เพิ่มประสิทธิภาพ ก.ล.ต. เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาตลาดทุนให้สัมฤทธิผล
      นายรพี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับแผนการดำเนินงานของ ก.ล.ต. ในช่วงต่อไป จะมุ่งสร้างรากฐานระยะยาวเน้นให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์จากฎเกณฑ์ ส่งเสริมการให้ความรู้ผู้ลงทุนร่วมกับภาคเอกชน พัฒนาให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกิจการโดยเน้นบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัท พร้อมกับการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาด ซึ่งต่อไปการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของ ก.ล.ต. เช่น กระบวนการรับฟังความคิดเห็น การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น จะปรับให้สอดรับกันเพื่อยกระดับมาตรฐานและการเติบโตของตลาดทุนไทยโดยรวมได้ตามเป้าประสงค์