ADS


Breaking News

นิทรรศการพิพิธอาเซียน “A Journey Through ASEAN ภาค 5” เตรียมพร้อมสู่โค้งสุดท้าย ด้วยกิจกรรมเพิ่มทักษะสร้าง“คนที่อาเซียนต้องการ”

     สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ สถานทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียน สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ได้แถลงข่าวเปิดตัวนิทรรศการ “พิพิธอาเซียน...A Journey Through ASEAN ภาค 5” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
     นิทรรศการพิพิธอาเซียน A Journey Through ASEAN ภาค 5” เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด “The Final Call อาเซียน...โค้งสุดท้ายจุดหมายเดียวกัน
     โดยมีจุดประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความพร้อม ของคนไทยต่อการเป็นประชากรในประชาคมอาเซียน หรือความพร้อมต่อการเป็นคนที่อาเซียนต้องการ ได้แก่ การมีทักษะพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเช่น ทักษะการคำนวณ ทักษะด้านภาษา มีความเป็นมืออาชีพ มีความรับผิดชอบและเห็นคุณค่าต่อสิ่งที่ทำ และเป็นผู้ที่สามารถปรับตัว และใฝ่รู้ตลอดชีวิต เพื่อให้เกิดการพัฒนา ศักยภาพของตนเอง รวมไปถึงการพัฒนาประเทศ และภูมิภาค ให้มีความแข็งแกร่ง สำหรับเวทีในระดับโลกได้
     นายอารยะ มาอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ กล่าวว่า สำนักงานอุทยานการเรียนรู้สำนักงานบริหาร และพัฒนาองค์ความรู้ได้จัดนิทรรศการ พิพิธอาเซียน A Journey Through ASEAN ครั้งแรกในปีพ.ศ. 2554 เพื่อนำเสนอ ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน ผ่านนิทรรศการ กิจกรรม และสื่อการเรียนรู้ ที่หลากหลาย
     “จากการตื่นตัวด้านการเรียนรู้ เกี่ยวกับอาเซียน ทำให้เกิดการจัดกิจกรรม อย่างต่อเนื่อง ในทุกปี และได้รับการตอบรับ จากประชาชน องค์กร หน่วยงานต่างๆ อย่างดีเยี่ยม ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการจัดนิทรรศการ พิพิธอาเซียน A Journey Through ASEAN ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554-2557 ได้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม การเรียนรู้กว่า 7,000 คน
นอกจากนี้ นิทรรศการดังกล่าว ยังได้ขยายผล โดยการเผยแพร่ ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การจัดนิทรรศการ พิพิธอาเซียนสัญจร ณ แหล่งเรียนรู้เครือข่าย ของอุทยานการเรียนรู้ การจัดค่ายอาเซียน การอบรมเครือข่ายครู และบรรณารักษ์เพื่อพัฒนาแนวคิด ในการสร้างกิจกรรมส่งเสริม การเรียนรู้ด้านอาเซียน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งชุดนิทรรศการ กิจกรรม และสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน ได้เผยแพร่ไปยังเด็ก เยาวชน ประชาชน รวมถึงครู และบรรณารักษ์กว่า 1,000,000 คน ทั่วประเทศ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นิทรรศการและกิจกรรมพิพิธอาเซียน ครั้งที่ 5 นี้ จะเป็นส่วนหนึ่ง ในการร่วมสร้างสังคมไทย ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อม ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนไทย ให้พร้อมก้าวสู่ การเป็นประชากรของอาเซียน ในอนาคตอันใกล้นี้”
โดยภายในงาน ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เน้นการเพิ่มทักษะ และองค์ความรู้ การสร้างความตระหนักสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อเตรียมความพร้อม ของตัวบุคคลสู่การเป็นคนของอาเซียน เช่น กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ที่นำเสนอความรู้ต่างๆ ในรูปแบบการ์ดเกมส์ รวมไปถึงกิจกรรมทดสอบความพร้อม ของการเป็นคนของอาเซียน ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงดนตรี TK park Music Ed.2015: ASEAN Melodies เรียนรู้อาเซียนด้วยภาษาของตัวโน้ต , การเสวนา Inspired by Idol ที่เผยภาพมุมมองต่ออาเซียน ในรูปแบบต่างๆ ผ่านสายตาของคนรุ่นใหม่ และการฉายภาพยนตร์ น่าสนใจในจากประเทศสมาชิกอาเซียน
 นอกจากนี้ ในส่วนนิทรรศการยังมีเนื้อหาแปลกใหม่ เน้นประเด็น “คนแบบไหนที่อาเซียนต้องการ?” ผ่านรูปแบบการนำเสนอ ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วม ในการเรียนรู้ได้ อาทิ  “10” เรื่องสะกิดใจ คนไทย รู้ แล้ว ลุย ! ที่คัดสรรเรื่องต่างๆ ที่น่าสนใจมาเผยแพร่ เช่น โอกาสทางการศึกษาต่อ ไทยไปนอก นอกเข้าไทย , อาชีพที่ทำงานได้อย่างเสรีในอาเซียน และกฎหมายใหม่ ที่เอื้อต่อการทำงาน , AEC ขยายธุรกิจ SMEs ให้ไปไกลยิ่งขึ้น ทั้งธุรกิจอุปโภคและบริโภค , การค้าชายแดน โอกาสทองของคนต่างจังหวัด , สินค้าเด่นดังของอาเซียน ที่ตีตลาดไปยังภูมิภาคอื่น ๆ เป็นต้น
นิทรรศการพิพิธอาเซียน “A Journey Through ASEAN ภาค 5” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมและโปรแกรมฉายภาพยนตร์อาเซียนได้ที่ http://www.tkpark.or.th
(ร่าง)กิจกรรมพิพิธอาเซียน 5 อาเซียน โค้งสุดท้าย จุดหมายเดียวกัน The Final Call
พิธีเปิด วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00-15.00 น.
นิทรรศการพิพิธอาเซียน ภาค 5 อาเซียน โค้งสุดท้าย จุดหมายเดียวกัน The Final Call (roll up): เนื้อหาหลัก...คนที่อาเซียนต้องการ
กิจกรรม
23-24/5/58
30-31/5/58
6-7/6/58
13-14/6/58
กิจกรรมวันธรรมดา
ฐานกิจกรรม(ลานสานฝัน)
11.00-17.00 น.
 • ASEAN WALL UPDATE
 • ASEAN Timeline
 • ASEAN QUIZ TEST
 • IDENTITY ASEAN • ASEAN WALL UPDATE
 • ASEAN Timeline
 • ASEAN Do or Don’t
 • ASEAN SINGLE MARKET • ASEAN WALL
 • ASEAN Timeline
 • ASEAN Do or Don’t

 • เสาร์ที่
  23/5/58
  อาทิตย์ที่24/5/58
  เสาร์ที่30/5/58
  อาทิตย์ที่
  31/5/58
  เสาร์ที่
  6/6/58
  อาทิตย์ที่7/6/58
  เสาร์ที่
  13/6/58
  อาทิตย์ที่14/6/58

  การแสดง
  14.00-15.00 การแสดงศิลปวัฒนธรรม(TK park:ละครอาเซียน)
  16.00 น.TK Music Ed.
  “ดนตรีอาเซียน ASEAN Melodies”
  -
  14.00-15.00 การแสดงศิลปวัฒนธรรม(TK park:ละครอาเซียน)
  -
  14.00-15.00 การแสดงศิลปวัฒนธรรม(TK park:ละครอาเซียน)
  -
  14.00-15.00 การแสดงศิลปวัฒนธรรม
  โดยวงกอไผ่

  เสวนา
  15.00 น.
  เสวนา Inspired by Idol : ปั้น-the walking back pack
  -
  เสวนา Inspired by Idol : บอล-ยอด จากรายการหนังพาไป
  -
  เสวนา Inspired by Idol
  -
  เสวนา Inspired by Idol
  -

  ภาพยนตร์อาเซียน
  17.00 น.
  คิดถึงวิทยา
  (THAI)

  Die Before Blossom
  (INDONESIA)
  Madam Phungs Last Journey
  (VIETNAM)
  บองสรันโอน
  (กัมพูชา)
  03-FLATS
  (SINGAPORE)
  The Journey
  (MALAYSIA)
  Nick and Chai
  (PHILIPPINES)
  เทศกาลภาพยนตร์อาเซียน
  (ห้องสมุด IT)