ADS


Breaking News

ยักษ์ใหญ่พลังงานแสงอาทิตย์เยอรมัน จับมือ”ฟ้าชัย วิศวกรรม” ตั้งฐานสนง. สาขา KACO ในไทย บุกตลาดอาเซียนและ AEC

     KACO new energy เยอรมันนี บุกตลาดอาเซียนและ AEC ลงทุนเปิดสำนักงานสาขา KACO ใช้ไทยเป็นฐานขยายตลาดผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ของภูมิภาค ลงนามให้ “ฟ้าชัย วิศวกรรม” เป็นผู้ขายและให้บริการ
     มร.โดโกะ อีเลียสซิวสกี้ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาโก้ เทรดดิ้ง จำกัด (ท่านแรกจากซ้าย), นายพิพัฒน์ ภคนันทโยธิน Country Manager KACO new energy ประจำประเทศไทย (ท่านที่สองจากซ้าย), ดร.อัครนันท์ มงคลชลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการ บริษัท ฟ้าชัย วิศวกรรม จำกัด
(ท่านที่สามจากซ้าย)


     มร.โดโกะ อีเลียสซิวสกี้ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาโก้ เทรดดิ้ง จำกัด ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท KACO new energy GmbH เปิดเผยภายหลังการเปิดตัวสำนักงานตัวแทน KACO new energy ประจำประเทศไทย และการลงนามบันทึกความตกลงการให้บริษัท ฟ้าชัย วิศวกรรม จำกัด เป็นผู้ขายและให้บริการผลิตภัณฑ์อุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้แบรนด์ KACO แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากนายนฤเทพ สิทธิชาญคุณะ เลขานุการประจำประธานองคมนตรี เป็นประธานเปิดตัวสำนักงาน KACO ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ที่โรงแรมสุโกศลว่า
https://www.youtube.com/user/Kaconewenergy/featured
     “เหตุผลที่ KACO เลือกเปิดสำนักงานตัวแทน KACO ในประเทศไทย เนื่องจากเล็งเห็นว่า ประเทศไทยมีความพร้อมเหมาะสม ทางภูมิศาสตร์และความต้องการพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาคเอเซีย จึงลงทุนจัดตั้งสำนักงานตัวแทน KACO ประจำประเทศไทยครั้งนี้ เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลาง การขยายตลาดและการส่งผ่านเทคโนโลยี มายังกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC และกลุ่มประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตัดสินใจเลือกบริษัทฟ้าชัย วิศวกรรม จำกัด เป็นผู้ขายและให้บริการผลิตภัณฑ์ KACO ในประเทศไทย ด้วยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฟ้าชัย วิศวกรรม มีความพร้อมทั้งบุคลากร ความรู้ในตัวผลิตภัณฑ์และความสามารถ ในการทำงานแบบรับเหมาเบ็ดเสร็จ (EPC-Engineering, Procurement and Construction)”มร.โดโกะ กล่าว
     บริษัท KACO new energy GmbH ถือเป็นผู้นำ 1 ใน 3 ของตลาดผลิตภัณฑ์ Solar Inverter ของโลก จากปัจจุบันตลาดผลิตภัณฑ์ Solar Inverter ของโลกมีมูลค่าตลาดรวมหรือยอดขายสะสม14,300 Billion Euro หรือ 500,500 พันล้านบาท หรือคิดเป็นกำลังการติดตั้งสะสม 200,000 Mw เทียบเท่าโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ 154 โรง โดยคาดการณ์ว่า ตลาดรวมของโลกมีแนวโน้มขยายตัวประมาณ 35% ต่อปี ไปอีกประมาณ 5 ปีแล้วต่อจากนั้น จะมีอัตราขยายตัวเฉลี่ยประมาณ 25% ต่อปีในระยะยาวส่วน KACO new energy GmbH มีมูลค่ายอดขายรวมสะสมของ KACO ทั่วโลกถึงปัจจุบัน 2,000 Billion Euro หรือ 70,000 พันล้านบาท หรือคิดเป็นกำลังการติดตั้งสะสม 7,000 Mw สำหรับปี 2558 นี้ KACO คาดว่าจะทำยอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 30% และมียอดขายประมาณ 500 Million Euro หรือ 17,500 ล้านบาท
     นายพิพัฒน์ ภคนันทโยธิน Country Manager KACO new energy ประจำประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า แผนส่งเสริมการตลาดหลังจากจัดตั้งสำนักงานตัวแทน KACO ในประเทศไทยที่เป็นการลงทุนทั้งหมดโดย KACO สำนักงานใหญ่ทาง KACO เน้นสร้างการรับรู้ของตัวสินค้า (Brand Awareness) ผ่านกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ เช่นร่วมงานแสดงสินค้า จัดนิทรรศการ บริจาคให้หน่วยงานทางศาสนาเช่นวัด และสำนักปฏิบัติธรรม หรือโครงการเศรษฐกิจพอเพียงต่างๆ เป็นต้น
     อีกทั้งยังมีแผน ให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับประเทศไทย โดยร่วมมือทางวิชาการ กับหน่วยงานทางการศึกษา เช่นมหาวิทยาลัยต่างๆที่มีความพร้อม ทางสถานที่และบุคลากร ซึ่งปัจจุบันกำลังเร่งจัดทำ ข้อเสนอให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อประโยชน์ในการ ให้ความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานที่สนใจ และประชาชนทั่วไป 

     ดร.อัครนันท์ มงคลชลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการ บริษัท ฟ้าชัย วิศวกรรม จำกัด กล่าวว่าบริษัทฯ ได้จัดเตรียมความพร้อม ด้านทีมงาน เพื่อรองรับการขาย และให้บริการผลิตภัณฑ์ KACO แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดย 80% ของพนักงาน เป็นวิศวกรที่หลากหลาย ทั้งโยธา ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าอิเล็คโทรนิกส์ ไฟฟ้าสื่อสาร เครื่องกลและไอทีแต่ละส่วนงาน จะได้รับการฝึกอบรมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจริง จากศูนย์ฝึกอบรมที่เยอรมัน เพื่อให้พร้อมตั้งแต่การออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ ทำงานจริง ตลอดจนถึงการตรวจเช็ค และซ่อม รวมทั้งสำรองอะไหล่ ไว้ตามมาตรฐานสากลของโรงงาน

     นายนฤเทพ สิทธิชาญคุณะ เลขานุการประจำประธานองคมนตรี เป็นประธานเปิดตัวสำนักงาน KACO ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
     บริษัทฯ จะเน้นเจาะ ทุกกลุ่มตลาดเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มโรงเรือน ได้แก่ ผู้ใช้ไฟฟ้าตามบ้านพักอาศัย คอนโดมิเนียม โรงงาน โรงเรียน โรงพยาบาล โกดัง คลังสินค้า เป็นต้น กลุ่มธุรกิจ ได้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่กระจายตัวอยู่ ในเขตอุตสาหกรรมทั่วประเทศ กลุ่มผู้ขายไฟให้รัฐ ได้แก่ ผู้ที่ได้ใบอนุญาตขายไฟให้รัฐ (PPA) ที่ยังคงอยู่ระหว่างดำเนินการ หาผลิตภัณฑ์ หรือหาผู้รับเหมาเบ็ดเสร็จ (EPC) เป็นต้นและกลุ่มธุรกิจหรือผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีไฟฟ้า ไฟฟ้าไม่พอใช้หรือไฟฟ้าดับบ่อยๆ ได้แก่ ตามแนวชายแดน กลางป่า บนภูเขา หรือตามเกาะ เป็นต้น
     บริษัทฯ ได้ตั้งเป้ายอดขายในปี 2558 ว่าจะขอมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ 30% ในปีแรกก่อน ซึ่งประมาณการณ์ว่า กำลังการติดตั้งในปี 2558 จะมีจำนวน 1,300Mw สำหรับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆที่ต้องการให้บริษัทร่วมสนับสนุนความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายการตลาด KACO new energy (Thailand) Rep. Office โทร 02 693 5856 ถึง 7 หรือเข้าชมในเว็บไซต์ www.kaco-newenergy.com