ADS


Breaking News

โตโย – ไทย คอร์ปอเรชั่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน ในประเทศเมียนมาร์

     บมจ. โตโย – ไทย คอร์ปอเรชั่น (TTCL) บรรลุุสัญญา โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน ประเภท Ultra Super Critical (USC) กำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า 1,280 เมกกะวัตต์ ประเทศเมียนมาร์ แถลงข่าว ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 27 ห้อง 2701 บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจง ดังนี้
          1. นายฮิโรโนบุ อิริยา, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
          2. นางสุรัตนา ตฤณรตนะ, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
          3. นายกอบชัย ธนสุกาญจน์, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี และนักลงทุนสัมพันธ์