ADS


Breaking News

ห้างแว่นท็อปเจริญ แถลงข่าวการสานต่อ “โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ”

     โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ โดยความร่วมมือระหว่างห้างแว่นท็อปเจริญและมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย แถลงข่าวการสานต่อ “โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” ที่ได้เริ่มดำเนินโครงการนับตั้งแต่ก่อตั้งโครงการในปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปีนี้ครบกำหนดวาระ 5 ปีแล้ว ในโอกาสนี้ ทางคณะผู้ร่วมดำเนินโครงการฯ จึงได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตสานต่อโครงการต่อเนื่องเพิ่มอีก 5 ปี ในปีพ.ศ. 2558 – 2562 รวมระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 ปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา และเป็นไปตามพระราชประสงค์ในการช่วยเหลือผู้สูงวัยในถิ่นทุรกันดารที่ประสบ ปัญหาด้านสายตาทั่วประเทศ
     โดยกิจกรรมภายในงานแถลงข่าวครั้งนี้ ได้จัดให้มีนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อบอกเล่าเรื่องราวการดำเนินงานการลงพื้นที่ ของโครงการฯ ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา พร้อมกิจกรรม ดี.ไอ.วาย. สายคล้องแว่นตา เพื่อส่งมอบเป็นกำลังใจไปยังผู้สูงวัยที่มีปัญหาด้านสายตาในถิ่นทุรกันดาร ทั่วประเทศ โดยมีศิลปินดาราชื่อดังเข้าร่วมงาน อาทิ เกรท-วรินทร ปัญหกาญจน์ / มิน-พีชญา วัฒนามนตรี
     พร้อมด้วยเหล่าเซเลบริตี้จิตอาสาอีกคับคั่ง อาทิ ม.ร.ว.นิภานพดารา ยุคล / ม.ล.แพรวทอง ทองใหญ่ / คุณณพอาภา เทวกุล ณ อยุธยา / คุณณัฏฐิ์ประภา ชุณหะวัณ / คุณณัฏฐกรม์ ชุณหะวัณ ฯลฯ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ลานแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 สยามดิสคัฟเวอรี่
รายละเอียดโครงการ
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมชมหน่วยให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นของห้างแว่นท็อปเจริญ ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง ”โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชานุญาตมอบหมายให้ห้างแว่นท็อปเจริญดำเนินโครงการร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เพื่อสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการช่วยเหลือผู้สูงวัยที่มีปัญหาทางด้ายสายตา พร้อมตัดแว่นตาฟรีในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ

นโยบายและทิศทางการดำเนินโครงการฯ
     โครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” ดำเนินงานโดยห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมมือกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย และ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการช่วยเหลือด้านสายตาแก่ผู้สูงอายุในถิ่นทุรกันดาร ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่เป็นภาระต่อบุตรหลาน ซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่จะได้รับโอกาสในการช่วยเหลือด้านสายตาสำหรับผู้สูงวัยทั่วประเทศ

     โดยผ่านการดำเนินงานของห้างแว่นท็อปเจริญได้นำทีมผู้เชี่ยวชาญ และเครื่องมือที่ทันสมัย บริการ  ตรวจวัดสายตา และประกอบแว่นตาใหม่ฟรีแก่ผู้สูงวัยทั่วประเทศ  โดยจะดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ปี 2552 – 2557 รวมระยะเวลา 5 ปี
ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ปี 2558 – 2562 รวมระยะเวลาต่อเนื่องอีก 5 ปี
     รวม 2 ช่วงโครงการฯ 10 ปีเต็ม และหากตรวจพบว่ามีผู้สูงวัยเป็นโรคตา ไม่สามารถแก้ไขด้วยแว่นตาได้ เช่น มีอาการต้อกระจก ฯลฯ จะทำการส่งตัวเข้ารับการรักษาที่ “ศูนย์รักษาตา ท็อปเจริญจักษุ” ซึ่งเป็นศูนย์รักษาตาที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่ผู้เป็นโรคทางสายตาและโรคตา โดยศูนย์รักษาตา ท็อปเจริญจักษุ จะให้การรักษาแก่ผู้สูงวัยที่พบว่าเป็นโรคตา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


     ประชาชนทั่วไปผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการกุศลกับโครงการ “แว่นตาเพื่อผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” สามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่ผู้สูงวัยที่ต้องการเข้ามารับการรักษาที่ “ศูนย์รักษาตา ท็อปเจริญจักษุ” ได้ โดยสามารถบริจาคได้ที่ห้างแว่นท็อปเจริญ ทุกสาขา และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-612-4170 หรือคลิกเข้าดูเว็บไซต์ www.topcharoen.co.th หรือ "คลิก เข้าชม Fanpage โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ"
     จากซ้าย ท่านแรก คุณศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา จีระแพทย์ ท่านที่ 2 คุณเกรท–วรินทร ปัญหกาญจน์ ท่านที่ 3 ม.ร.ว.จิยากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ท่านที่ 4 คุณนพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการผู้จัดการห้างแว่นท็อปเจริญ ท่านที่ 5 คุณณรงค์ คงคำ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ท่านสุดท้าย คุณมิน-พีชญา วัฒนามนตรี