ADS


Breaking News

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ มูลนิธิศิลปินแห่งชาติ จับมือ ไทยพีบีเอส เชิดชูเกียรติศิลปินไทย ผลิตรายการ“สยามศิลปิน ปีที่ ๔”

     มูลนิธิศิลปินแห่งชาติ และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสแถลงข่าวความร่วมมือผลิต รายการสารคดีอัตชีวประวัติศิลปินไทย“สยามศิลปิน ปีที่ ๔” เพื่อเผยแพร่และเชิดชูเกียรติศิลปินเอกผู้มีคุณูปการต่องานด้านศิลปวัฒนธรรม ของชาติอันมี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔,หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์,จักรพันธุ์ โปษยกฤต, เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, กฤษณา อโศกสินเป็นอาทิ โดยมุ่งนำเสนอภาพชีวิตและผลงานของศิลปินอย่างถึงแก่น เพื่อมอบความรู้และจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ชม
     งานแถลงข่าวสารคดีโทรทัศน์ “สยามศิลปิน” จัดขึ้นในวันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ลานไลฟ์สไตล์ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมีนางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธาน(ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมด้วย นางสาววนิดา พึ่งสุนทร ประธานมูลนิธิศิลปินแห่งชาติ(ที่ 3 จากซ้าย) และนายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)(ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมในการแถลงข่าว พร้อมกิจกรรมพิเศษ ได้แก่การเสวนากับศิลปินแห่งชาติเรื่อง “แนวความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน” โดย ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา(ที่ 7 จากซ้าย) เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์(ที่ 6 จากซ้าย) และ สุกัญญา ชลศึกษ์ (กฤษณา อโศกสิน)(ที่ 5 จากซ้าย)และการอ่านบทกวี “สยามศิลปิน”โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
     นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และประธานการแถลงข่าว เผยถึงความเป็นมาของรายการ “สยามศิลปิน” ว่า “กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดทำโครงการศิลปินแห่งชาติตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยดำเนินการสรรหาและคัดเลือกศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อ สังคมและมนุษยชาติ เป็นผู้ผดุงและถ่ายทอดศิลปะอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและความรักในวิชาชีพของตน แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านทัศนศิลป์ (และศิลปะสถาปัตยกรรม) ด้านวรรณศิลป์ และด้านศิลปะการแสดง โดยประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน อีกกิจกรรมหนึ่งที่ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๔ คือ ร่วมมือกับมูลนิธิศิลปินแห่งชาติ และ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ผลิตสารคดีโทรทัศน์ “สยามศิลปิน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทย เชิดชูเกียรติปูชนียบุคคลและศิลปินแห่งชาติ โดยนำเสนอชีวประวัติ ทัศนคติการดำเนินชีวิต และแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีงาม เสริมสร้างค่านิยมและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย”
     นางสาววนิดา พึ่งสุนทร ประธานมูลนิธิศิลปินแห่งชาติ เสริมเกี่ยวกับเกณฑ์การคัดเลือกศิลปินที่จะนำเสนอในรายการ “สยามศิลปิน” ดังนี้ “เกณฑ์การเลือกสรร ประกอบด้วย หนึ่ง พระมหากษัตริย์ โดยปีนี้จัดทำพระราชประวัติและผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในรัชสมัยของพระบาท สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ สอง ศิลปินไทยที่ไม่ได้เป็นศิลปินแห่งชาติ แต่เป็นปูชนียบุคคลซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขานั้นๆ โดยจะนำเสนอประวัติและผลงานของปูชนียบุคคลด้านสถาปัตยกรรมไทย คือ ศาสตราจารย์พระพรหมพิจิตร (อู๋ ลาภานนท์) สาม ศิลปินไทยที่เป็นศิลปินแห่งชาติ ๑๐ ท่าน ได้แก่ ด้านทัศนศิลป์ สาขาภาพพิมพ์ศาตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำ, สาขาจิตรกรรม นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต, สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม ดร.สุเมธชุมสาย ณ อยุธยา และรองศาตราจารย์ฤทัย ใจจงรัก ด้านวรรณศิลป์ ได้แก่ นางสุกัญญา ชลศึกษ์ (กฤษณา อโศกสิน)และนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ด้านศิลปะการแสดง ได้แก่ นายฉิ้น อรมุต (หนังฉิ้น ธรรมโฆษณ์),นายคำ กาไวย์,นายบุญเลิศ นาจพินิจ และหม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์
     นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ผลิตรายการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “รายการ สยามศิลปิน เน้นการนำเสนอในแบบ Emotional + Drama คือมีการสร้างสรรค์การเล่าเรื่องราวให้ขับเน้นอารมณ์ร่วมของผู้ชม ทั้งยามสุข ยามเศร้า และยามที่ก้าวสู่ความสำเร็จของศิลปินแต่ละท่าน มีการถ่ายทำเหตุการณ์จำลอง เสริมให้การเล่าเรื่องมีชีวิตชีวามากขึ้น และชัดเจนขึ้น เสริมด้วยการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น เพื่อน ญาติพี่น้อง บุคคลแวดล้อม หรือบุคคลในแวดวงเดียวกัน นำมาตัดต่อเพื่อใช้ในการเล่าเรื่องราวให้มากที่สุด เพิ่มความน่าสนใจในการรับชม”
     รายการ “สยามศิลปิน” เป็นรายการสารคดีที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตและผลงานของศิลปินไทยผู้สร้าง สรรค์ผลงานศิลปะแขนงต่างๆ อย่างถึงแก่น ผ่านการค้นคว้าข้อมูลรอบด้าน และตกผลึกออกมาเป็นอัตชีวประวัติที่จะมอบความรู้ และจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ชม
      กำหนดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๒๒.๓๐ - ๒๓.๓๐ น. เริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยในตอนแรกจะออกอากาศเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ล้นเกล้าฯ จอมปราชญ์ พระราชบิดาแห่งการปฏิรูป (ตอนที่๑) ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipbs.or.th/siamsilapin