ADS


Breaking News

ก.ล.ต. ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งเสริมภาคธุรกิจระดมทุนผ่าน Crowdfunding

     ก.ล.ต. และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก และธุรกิจเกิดใหม่ใช้ Crowdfunding  เป็นเครื่องมือในการระดมทุน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน สะดวกรวดเร็ว ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า สร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจ พร้อมรับ AEC และการเชื่อมโยงในระดับสากล
ท่านที่ 1 นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ท่านที่ 2 นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต.

     นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “ปัจจุบันประเทศไทยมีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) คิดเป็นร้อยละ 95 ของธุรกิจทั้งหมด และมีการจ้างงานกว่าร้อยละ 50 ของธุรกิจทั้งหมด  SMEs จึงมีความสำคัญต่อการสร้างงาน สร้างรายได้ และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ*  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  จึงต้องส่งเสริมให้ SMEs และธุรกิจเกิดใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจบนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้าถึงแหล่งทุน สะดวกรวดเร็ว ด้วยต้นทุนที่ต่ำ เพื่อให้ธุรกิจเหล่านี้เติบโตเข้มแข็งต่อไป
     Crowdfunding เป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้ให้ธุรกิจเหล่านี้เข้าถึงแหล่งทุน โดยผ่านการระดมทุนจากคนจำนวนมาก แต่ละคนลงทุนด้วยเงินจำนวนน้อย ผ่านตัวกลางบนระบบอินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่า funding portal ในปี 2557 ทั่วโลก มีการระดมทุนด้วยวิธีนี้รวมมูลค่าสูงถึงประมาณ 6 พันล้านเหรียญสหรัฐ
     ก.ล.ต. จะกำกับดูแลการระดมทุนผ่าน Crowdfunding ในลักษณะของการออกเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน (equity-based)  ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้มีมติเห็นชอบหลักการกำกับดูแล equity-based crowdfunding แล้วโดยมีหลักการสำคัญ อาทิ ผู้ระดมทุนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด หรือเป็นบริษัทจำกัด เสนอขายหุ้นผ่าน funding portal ที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ และมีการเปิดเผยข้อมูลตามที่ funding portal พิจารณา โดย funding portal เป็นผู้คัดกรองและเผยแพร่ข้อมูลของกิจการที่ต้องการระดมทุนและดูแลเงินค่าจองซื้อหุ้น ในขณะที่ผู้สนใจลงทุนจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของ funding portal ซึ่งจะเข้าดูข้อมูลการเสนอขายหุ้นได้ รวมทั้งต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงให้ผ่านก่อนจึงจะลงทุนได้ โดยเปิดให้ผู้ลงทุนรายบุคคลซื้อหุ้นได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อ 1 บริษัท และไม่เกิน 500,000 บาทในรอบ 12 เดือน รวมทั้งสามารถยกเลิกการจองซื้อได้ตลอดระยะเวลา ยกเว้นช่วงระยะเวลาเสนอขายเหลือน้อยกว่า 48 ชั่วโมง”

* ที่มา: บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
     นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ปัจจุบันมีนิติบุคคลที่จดทะเบียนและคงอยู่จำนวน 600,000 ราย ซึ่งธุรกิจที่จะระดมทุน Crowdfunding จะต้องมีตัวตนชัดเจน จดทะเบียนถูกต้อง มีระบบการบริหารจัดการที่ดี  จัดทำข้อมูลทางการเงินถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้  ซึ่งจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือทำให้ผู้ลงทุนมองเห็นโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนและคืนทุน
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ดำเนินการร่วมกับ ก.ล.ต. ในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและเติบโตพร้อมก้าวสู่เวทีการค้าในทุกระดับ”
สรุปเกณฑ์กำกับดูแล Equity-Based Crowdfunding

ผู้ระดมทุน (SMEs & startups)
Funding Portal
ผู้ลงทุน
 • เป็นบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด
 • กรณีเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน /PE /VC /angel investors:
  ไม่จำกัดวงเงินเสนอขาย
 • กรณีเสนอขายผู้ลงทุนรายบุคคล: มูลค่าการเสนอขายไม่เกิน
  20 ล้านบาทในรอบ 12 เดือนแรก และมีวงเงินการเสนอขายรวม
  ไม่เกิน 40 ล้านบาท
 • เสนอขายผ่าน funding portal
  ที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
 • เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นโดยข้อมูลต้องชัดเจน ไม่บิดเบือน และ
  ไม่ทำให้เข้าใจผิด เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน
 • คัดกรองผู้ระดมทุนที่จะเสนอขายหุ้นผ่านระบบ
 • เผยแพร่ข้อมูลการเสนอขายของ ผู้ระดมทุน
 • จัดให้มี escrow agent ดูแลค่าจองซื้อหุ้น
 • ค่าจองซื้อหุ้นจะโอนไปยังผู้ระดมทุนเมื่อมีผู้ลงทุนจองซื้อหุ้นครบตามมูลค่าที่ผู้ระดมทุน กำหนดไว้ (all-or-nothing)

 • ผู้ลงทุนสถาบัน /PE /VC /angel investors ลงทุนได้ไม่จำกัด
 • ผู้ลงทุนรายบุคคลลงทุนได้
  ไม่เกิน 50,000 บาทต่อ 1 บริษัทและไม่เกิน 500,000 บาทในรอบ 12 เดือน
 • ผู้ลงทุนรายบุคคลต้องทำแบบ
ทดสอบความเข้าใจ (knowledge test) เกี่ยวกับความเสี่ยงของ
ผู้ระดมทุนให้ผ่านจึงจะลงทุนได้
 • มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อได้ตลอดระยะเวลา (cooling-off period) เว้นแต่ระยะเวลาการเสนอขายเหลือน้อยกว่า 48 ชั่วโมง