ADS


Breaking News

ร.ร.จินดาพงศ์ ปลูกฝัง เยาวชน ร่วมสืบสานประเพณีไทย ในวันสงกรานต์

     เพิ่งผ่านพ้นไปสำหรับกิจกรรมปลูกฝังเยาวชน ร่วมสืบสานประเพณีไทย ในวันสงกรานต์ ซึ่งปีนี้ โรงเรียนในเครือจินดาพงศ์ ได้แก่ โรงเรียนจินดาศึกษา โรงเรียนจินดารัตน์ และโรงเรียนจินดาพร ร่วมแรงร่วมใจ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ตามวิถีไทย ประจำปี 2558   สร้างความสุข สนุกสนานให้กับเด็กๆ
     อาจารย์จินดา ตันตราจิณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนจินดาพงศ์  กล่าวว่า กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยในวันสงกรานต์ ที่โรงเรียนในเครือจินดาพงศ์จัดขึ้นให้กับนักเรียนในชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6  ทางโรงเรียนได้สร้างบรรยากาศความเป็นไทย ด้วยการสรงน้ำพระ การรดน้ำผู้ใหญ่ และการเล่นน้ำในวันสงกรานต์ เพื่อปลูกเยาวชน ร่วมสืบสานประเพณีไทยตั้งแต่ยังอยู่ในวัยอนุบาล ซึ่งบรรยากาศ เด็กๆ ได้รับความสนุกสนาน รู้จักความกตัญญูต่อผู้ใหญ่ การขอพรจากผู้ที่เคารพนับถือ และรู้จักประเพณีไทย อีกทั้งผู้ปกครองยังให้ความร่วมมือกับกิจกรรมนี้มาก สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี Untitled Document