ADS


Breaking News

ก.ล.ต. ร่วมกับ ThaiBMA เชิญชวนกิจการระดมทุนผ่านตราสารหนี้

    ก.ล.ต. ร่วมกับ ThaiBMA เปิดโครงการ หุ้นกู้น้องใหม่ ก้าวแรกที่ก้าวไกล สนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจที่ยังไม่เคยระดมทุนผ่านตราสารหนี้ ใช้ตลาดทุนระดมทุน ผู้ประกอบการออกตราสารหนี้ได้ภายในปีนี้ รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้บางส่วนจาก ThaiBMA เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ณ สำนักงาน ก.ล.ต. ถนนวิภาวดีรังสิต
       นายวรพล  โสคติยานุรักษ์  เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า ก.ล.ต. ร่วมกับ ThaiBMA จัดทำโครงการ “หุ้นกู้น้องใหม่ ก้าวแรกที่ก้าวไกล” สนับสนุนภาคเอกชนระดมทุนผ่านการออกตราสารหนี้ โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยออกตราสารหนี้มาก่อน ปัจจุบันภาคเอกชนนิยมระดมทุนผ่านตราสารหนี้มากขึ้น ทำให้มูลค่าตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจากการสำรวจบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) พบว่า บลจ. มีการออกและเสนอขายกองทุนสำหรับผู้ลงทุนที่ไม่ใช่รายย่อย (กองทุน AI) ที่มีการลงทุนในตราสารหนี้ที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น จึงต้องการหุ้นกู้ของผู้ประกอบการรายใหม่และจำนวนมากขึ้นเพื่อการลงทุน  
     “ก.ล.ต. ส่งเสริมให้กิจการมีทางเลือกการระดมทุนผ่านตลาดทุนที่หลากหลาย การระดมทุนโดยตราสารหนี้มีส่วนช่วยปรับโครงสร้างเงินทุนของกิจการให้มีต้นทุนทางการเงินที่ดีขึ้น และมีส่วนช่วยเศรษฐกิจของประเทศให้มีการกระจายของแหล่งเงินทุน ตราสารหนี้มีเงื่อนไขการออกและเสนอขายที่น้อยกว่าการออกเสนอขายหุ้นสามัญ มีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์กว่า 300 บริษัทและบริษัทที่อยู่นอกตลาดและมีศักยภาพจำนวนมากที่ยังไม่เคยออกตราสารหนี้ โครงการนี้จึงมุ่งให้บริษัทที่เหล่านี้เห็นประโยชน์และเข้าใจ และใช้ตราสารหนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารการเงินของกิจการต่อไป ขณะที่ ก.ล.ต. ได้ปรับขั้นตอนการออกและเสนอขายตราสารหนี้ให้มีความสะดวกมากขึ้น ปรับปรุงเกณฑ์การลงทุนของกองทุนรวมเพื่อลงทุนในหุ้นกู้ ได้สะดวกและหลากหลายยิ่งขึ้น” นายวรพลกล่าว
     นายธาดา พฤฒิธาดา กรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย กล่าวว่า ตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนของไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2557 ที่ผ่านมา  ภาคเอกชนออกหุ้นกู้ระยะยาวสูงถึง 553,940 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 32 จากปี 2556 โดยมีจำนวนผู้ออกหุ้นกู้รายใหม่สูงถึง 24 ราย ในขณะที่ตราสารหนี้ระยะสั้นมีการออกสูงถึง 1,184,850 ล้านบาท มีผู้ออกรายใหม่ 56 ราย แต่ผู้ออกหุ้นกู้ยังกระจุกอยู่ในกลุ่มธุรกิจหลักไม่กี่กลุ่ม  และบริษัทขนาดกลางและเล็กยังออกหุ้นกู้ค่อนข้างน้อย ปัจจุบันมีปัจจัยเอื้อต่อการเติบโตของหุ้นกู้ภาคเอกชน ได้แก่ สภาพแวดล้อมปัจจุบันที่อัตรดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ แนวโน้มอนาคตที่สถาบันการเงินจะเพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อแก่ภาคเอกชน และการออกหุ้นกู้ของบริษัทมีขนาดเล็กลง แต่มีจำนวนบริษัทเพิ่มขึ้น ซึ่งในโอกาสนี้ ThaiBMA ยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการ “หุ้นกู้น้องใหม่ ก้าวแรกที่ก้าวไกล” เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนระดมทุนผ่านการออกตราสารหนี้มากขึ้น โดยคณะกรรมการของ ThaiBMA ได้มีมติอนุมัติให้ปรับลดค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ระยะยาวสำหรับผู้ออกรายใหม่ที่เข้าร่วมโครงการในปี 2558 โดยยกเว้นค่ายื่นคำขอจำนวน 20,000 บาท และลดค่าบริการรายปี 10,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ มีระยะเวลาการปรับลดค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่เริ่มโครงการจนถึง 30 ธันวาคม 2558