ADS


Breaking News

ก.ล.ต. ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ เตรียมอนุญาตการเสนอขายหลักทรัพย์หรือขอเข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างกัน ในอาเซียน

     (จากซ้าย) นางทิพยสุดา ถาวรามร รองเลขาธิการ ก.ล.ต.  ดาตุ๊ก รานจิต อาจิต ซิงห์ ประธาน ก.ล.ต. มาเลเซีย นายลี บุน เงี๊ยบ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หน่วยงานกำกับดูแลตลาดเงินและตลาดทุน สิงคโปร์  และนายแม็คนัส บ็อคเกอร์ (Magnus Bocker) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อให้กระบวนการพิจารณาคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่เปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลอาเซียนสามารถทำได้รวดเร็วขึ้น ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ก.ล.ต. ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อให้กระบวนการพิจารณาคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่เปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลอาเซียน สามารถกระทำได้รวดเร็วขึ้น (Streamlined Review Framework for ASEAN Common Prospectus) ในระหว่างการประชุมกลุ่มหน่วยงานกำกับตลาดทุนอาเซียน (ASEAN Capital Markets Forum: “ACMF”) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
การลงนามในบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการออกและเสนอขายตราสารทุนและตราสารหนี้แบบไม่ซับซ้อนพร้อมกันในกลุ่มประเทศที่เป็นภาคี  ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียนขอกลุ่มหน่วยงานกำกับตลาดทุนอาเซียน (ASEAN Capital Markets Forum’s Implementation Plan)  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนเมื่อปี 2552
นายวรพล  โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “การลงนามใน MOU ครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของความสำเร็จของกลุ่มหน่วยงานกำกับตลาดทุนอาเซียนในการส่งเสริมการระดมทุนและยกระดับตราสารทางการเงินในภูมิภาคให้เป็นที่ยอมรับของนักลงทุนทั่วโลก (ASEAN asset class) ซึ่งข้อตกลงนี้จะปูทางสู่การเชื่อมโยงตลาดทุนในอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ เป็นสามประเทศแรกในอาเซียนที่ลงนามใน MOU  และคาดหมายว่าในอนาคตก็จะมีประเทศสมาชิก ACMF มาเข้าร่วมลงนามได้อีกเพิ่มเติม”
ภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องเปิดเผยข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางอาเซียนที่ได้ประกาศใช้ร่วมกัน (ASEAN disclosure standards) โดยประเทศที่ทำหน้าที่หลักในการกำกับดูแล (Home Authority) จะพิจารณาคุณสมบัติและความครบถ้วนของข้อมูลที่เปิดเผย ประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลในอีกประเทศหนึ่งที่จะมีการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมกัน (Host Authority) และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 3-4 เดือนนับจากวันที่ยื่นคำขอและเอกสารครบถ้วน ซึ่งกระบวนการพิจารณาอนุญาตที่รวดเร็วขึ้นและลดความซ้ำซ้อนนี้จะช่วยให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์สามารถวางแผนงานการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทั้งนี้  การอนุญาตการเสนอขายหลักทรัพย์หรือขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างกันในอาเซียนนี้จะเริ่มได้ภายในไตรมาส 3 ปีนี้ โดยระหว่างนี้ ACMF จะร่วมกันจัดทำคู่มือเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ภาคเอกชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการในด้านต่างๆ กระบวนการพิจารณา กรอบระยะเวลา และคุณสมบัติของผู้เสนอขายหลักทรัพย์”
------------------------
หมายเหตุ:
  1. ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) เป็นเวทีสำหรับผู้บริหารระดับสูงสุดของกลุ่มหน่วยงานกำกับตลาดทุนในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้การเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน
    เมื่อปี 2552
  2. หลักทรัพย์ที่จะเสนอขายภายใต้กรอบการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลการเสนอขายตราสารทุนและตราสารหนี้แบบไม่ซับซ้อน (ASEAN Disclosure Standards) (สามารถดูได้ที่ http://www.theacmf.org/ACMF/webcontent.php?content_id=00015)
  3. ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียน (ACMF Implementation Plan) และแผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 (ASEAN Economic Community Blueprint 2015) สามารถดูได้ที่ http://www.theacmf.org/ACMF/report/ImplementationPlan.pdf และ http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf ตามลำดับ