ADS


Breaking News

สถาบันอาหาร Kick Off “ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย” แหล่งรวมองค์ความรู้ด้านอาหารแห่งแรกในไทย

     สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ฤกษ์อวดโฉม “ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย” หรือ Thai Food Heritage ภายในบริเวณสำนักงานสถาบันอาหาร อรุณอมรินทร์ 36 เชิงสะพานพระราม 8 หลังปลุกปั้นมาตั้งแต่ปี 2556 ได้อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ ร่วมออกแบบแนวคิดและรูปแบบการจัดนิทรรศการ ร้อยเรียงข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาด้านอาหารของไทย และข้อมูลเชิงธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารรอบด้าน นำเสนออย่างเป็นสากลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อินเตอร์แอคทีฟ มุ่งเผยแพร่ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ด้วยงบลงทุนเฟสแรก 60 ล้านบาท คาดมีผู้เข้าชมปีละ 65,000 คน  พร้อมเปิดให้บริการเฟสแรกเดือนมิถุนายน 2558
(ท่านที่ 1 จากซ้าย)นายเกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) (ท่านที่ 2 จากซ้าย) นายวิศิษฐ์ ลิ้มประนะ ประธานกรรมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (ท่านที่ 4 จากซ้าย)นายเพ็ชร ชินบุตร. ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร 
       นายเพ็ชร กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย” (Thai Food  Heritage) ว่าเพื่อรองรับการขยายตัวของงานตามยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่โลก ซึ่งเป็นวาระสำคัญของประเทศ และเป็นจุดเชื่อมบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่เวทีโลกอย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกันก็เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ที่มีอยู่อย่างมหาศาลของอาหารไทย ผนวกเข้ากับกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ จัดสร้างพื้นที่การเรียนรู้และองค์ความรู้ด้านอาหาร ที่แสดงวัฒนธรรมอัตลักษณ์อาหารไทย และนวัตกรรมอาหารของไทยให้คนไทยและชาวต่างชาติรับรู้ ตลอดจนเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการอาหารไทยโดยการสร้างคุณค่า (Value Creation) ในเวทีโลก อันจะนำไปสู่การพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารของไทยได้อย่างยั่งยืน
ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย เป็นพื้นที่การเรียนรู้เฉพาะทางด้านอาหารแห่งแรกของประเทศไทย ที่จะเป็นแหล่งเผยแพร่และสนับสนุนองค์ความรู้ด้านอาหารไทย สู่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทย และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจ และความภาคภูมิใจในวิถีวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ที่ก่อเกิดเป็นรสชาติ และความวิจิตรบรรจงของอาหารไทย สู่แรงบันดาลใจในการรักษาและสร้างสรรค์คุณค่าของอาหารไทยให้ดำรงอยู่สามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาให้เกิดมูลค่าได้อย่างเหมาะสม โดยมีผู้เข้าชมกลุ่มเป้าหมายทั้งในเชิงธุรกิจ ได้แก่ นักธุรกิจต่างชาติ  นักธุรกิจในประเทศ  นักลงทุนต่างชาติ กลุ่มเป้าหมายเพื่อการเรียนรู้ ได้แก่ นักเรียน  นักศึกษา  และผู้ประกอบการและบุคคลที่สนใจธุรกิจอาหาร ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว  ทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ  คาดว่าจะมีผู้เข้าชมราวปีละ 65,000 คน”
โดยจะได้มีการจัดตั้ง “คณะอนุกรรมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย” ขับเคลื่อนการบริหารจัดการในลำดับต่อไป โดย นายวิศิษฐ์ ลิ้มประนะ เป็นประธานกรรมการ และจะประกอบไปด้วยตัวแทนจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้แทนจากสถาบันอาหาร คาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการในเฟสแรกในเดือนมิถุนายน 2558 ในเบื้องต้นอยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายการเข้าชม และกำหนดวันเวลาเข้าชม โดยจะประชาสัมพันธ์ในทราบในโอกาสต่อไป
นายเกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แนวคิดและการออกแบบนิทรรศการภายในศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย จะสะท้อนถึงแนวคิดหลักของ “ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย” คือ “ภูมิปัญญาอาหารไทย เป็นมรดกแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยการออกแบบพื้นที่บริการต่างๆ มุ่งเน้นให้เป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นแรงบันดาลใจ ผสมผสานการเลือกใช้สื่อมัลติมีเดียในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยจัดแบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่ 
โซนที่ 1 Inspiration สุวรรณภูมิดินแดนอุดมสมบูรณ์ (The Golden Land) นำเสนอความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทย และการส่งออกไปยังภูมิภาคต่างๆ ด้วยเทคนิค VDO Mapping เป็นต้น  
โซนที่ 2 Identity ครบเครื่องครัวไทย (Delight to THAI Taste) สัมผัสนวัตกรรมและภูมิปัญญาของไทยในการเลือกใช้และประยุกต์วัตถุดิบนำมาปรุงอาหารตามแบบวิถีไทยซึ่งมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว นำเสนอพระอัจฉริยะภาพแห่งความอร่อยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในรูปแบบ Interactive ผู้ชมสามารถเลือกชมเมนูอาหารจากครัวสระปทุมได้ด้วยตนเอง เป็นต้น 
 โซนที่ 3  Innovation นวัตกรรมอาหารไทยสู่ครัวโลก (The Food of the World) นำเสนอข้อมูลการส่งออกอาหารไทยไปยังภูมิภาคต่างๆ ของโลกในรูปแบบ Sound Dome เป็นต้น