ADS


Breaking News

เปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ชื่อ "ณ สยาม" กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมมือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำเสนอ” มั่นใจช่วยลดปัญหาและพัฒนาศักยภาพเด็กไทย

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘  ณ ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวในฐานะประธานในพิธีเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน“ณ สยาม”ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่า กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นผู้รับผิดชอบ        ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาและเรียนรู้ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ในประเด็นการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี โดยการเปิดพื้นที่สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนมีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ชื่อ “ณ สยาม” เพื่อส่งเสริมพัฒนาและดึงศักยภาพในตัวเด็กและเยาวชน ให้มีการแสดงในทางที่เหมาะสม สร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ) กล่าวต่อว่า เป็นที่ทราบกันว่าในขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคแห่งการปฏิรูปบ้านเมืองเพื่อนำพาประเทศให้สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างเข้มแข็งโดยที่ประชาชนมีความรัก และความสามัคคีปรอบดองเป็นที่ตั้ง รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา กระทรวงวัฒนธรรม ได้เปิดพื้นที่เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงความต้องการของตนเอง ซึ่งเสียงเรียกร้องสำคัญของเด็กๆ ข้อหนึ่งคือต้องการให้ผู้ใหญ่เปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้และพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชน
"โครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน "ณ สยาม" จึงถือเป็นโครงการที่ตอบสนองความต้องการโดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนา และดึงศักยภาพของตนเองให้มีการแสดงออกที่เหมาะสม และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและสังคม โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้นำทุนทางวัฒนธรรมต่างๆ ที่มีอยู่มาสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ซึมซับรับวัฒนธรรมอันเป็นมรดกภูมิปัญญาและเป็นรากเหง้าของประเทศชาติด้วยการนำเสนอ ในรูปแบบต่างๆ ที่สนุกสนานสร้างสรรค์" 
ศาสตราจารย์อภินันท์  โปษยานนท์  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้กล่าวถึงรายละเอียด  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า พื้นที่ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน บริเวณสยามสแควร์แห่งนี้ จะเป็นแหล่งที่      เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำเสนอ
"กิจกรรมจะเกิดขึ้นในทุก ๆ วันเสาร์และอาทิตย์ของสัปดาห์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ จะมีความหลากหลาย โดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน ๒๕ ปีสมัครเข้ามาร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำเสนอ เพื่อให้พื้นที่ “ณ สยาม” เป็นพื้นที่สำหรับเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง โดยกิจกรรมหลักประกอบด้วย 
  • กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมไทยและศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
  • กิจกรรมตลาดนัด “อวดงานศิลป์ ถิ่นสยาม”
  • กิจกรรม“ศิลปินเปิดหมวก”เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถและหารายได้เพื่อทุนการศึกษา
  • กิจกรรม“เยาวชนอาสาพัฒนาสังคม”ซึ่งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รู้จักการใช้เวลาในการทำประโยชน์ให้กับสังคม
  • กิจกรรม“แหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย”ซึ่งจะเป็นการจัดแสดงนิทรรศการให้องค์ความรู้ต่างๆ การสาธิตและการฝึกอบรมโดยเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชน และพ่อแม่ผู้ปกครอง ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน"
ด้าน ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึง ความร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรม ในการเปิดพื้นที่ “ณ สยาม” ครั้งนี้ว่า สำนักจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ  มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ทั้งนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่าภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยนั้น นอกเหนือจากการเป็นสถานศึกษาที่ช่วยประสิทธิ์ประสาทด้านวิชาการ   ให้นิสิตนักศึกษาแล้ว  กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมจริยธรรมในด้านต่างๆนั้น จุฬาฯ ก็ให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน โดยเฉพาะเมื่อมีหน่วยงานทั้งภาครัฐฯ และเอกชนใดๆ แสดงเจตจำนงค์ที่จะเข้ามาร่วมสร้างสรรค์พื้นที่กิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนจุฬาฯ ก็ยินดี และพร้อมต้นรับด้วยความเต็มใจ
    “ทางสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการเตรียมพื้นที่ไว้เพื่อรองรับ การจัดกิจกรรม ณ สยาม ณ อาคารสยามสแควร์วัน ทั้งภายในและภายนอกอาคาร บริเวณลานกิจกรรม ชั้น LG  และ Amphitheater หรือบริเวณด้านข้างอาคารฝั่งสยามสแควร์ ซอย ๗ เชื่อว่าจะได้รับความสนใจทั้งจากเด็กและเยาวชน ตลอดจน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง” อธิการบดีกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.culture.go.th