ADS


Breaking News

ก.ล.ต. ชื่นชมความสำเร็จ 15 ผู้ประกอบการผ่านโครงการ “หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด”

      กรุงเทพ-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 - ก.ล.ต. ประกาศผลงานโครงการ “หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด” รอบ 3 ปี มีบริษัทสมัครเข้าร่วมโครงการ 289 ราย จาก 42 จังหวัด โดยในปีที่ผ่านมา มี 15 บริษัทจากโครงการหุ้นใหม่ฯ ที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (ไอพีโอ
  
      นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต.  กล่าวว่า การที่ประเทศไทยจะก้าวหน้าและพัฒนาขีดความสามารถให้แข่งขันประเทศอื่นได้ ต้องเกิดจากการขับเคลื่อนทั้งประเทศไปพร้อมกัน ก.ล.ต. จึงได้ริเริ่ม โครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด” ขึ้นในปี 2555 เพื่อให้ธุรกิจในจังหวัดต่างๆ ทั่วไทยเข้าใจตลาดทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุน และใช้ประโยชน์จากตลาดทุนได้ โดยโครงการนี้ ได้รับ แรงสนับสนุน จากองค์กรพันธมิตร ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย ชมรมวาณิชธนกิจ และผู้สอบบัญชี
     ปัจจุบันมีสมาชิกในโครงการหุ้นใหม่ฯ ทั้งหมด 289 ราย  จาก 42 จังหวัด และเนื่องจากการตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ปี 2558 นี้ จึงได้มีการจัดโครงการรุ่นที่ 4 ขึ้น โดยเปิดรับสมัครแล้วจนถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้
     การเข้าร่วมโครงการหุ้นใหม่ฯ จะทำให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน หลักเกณฑ์การระดมทุนในตลาดทุน และการเตรียมความพร้อมในการเป็นบริษัทมหาชน ซึ่งจะได้รับการอบรมและคำแนะนำจากมืออาชีพตลอดทาง เช่น การจัดโครงสร้างธุรกิจ การวางระบบควบคุมภายในที่ดี การจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง การเชื่อมโยงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การบริหารจัดการธุรกิจง่ายขึ้น มีเวลาในการกำหนดนโยบาย วางแผนขยายธุรกิจได้รวดเร็วมากขึ้น และเข้าระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ในที่สุด
  
             ก.ล.ต. ขอแสดงความยินดีกับ 15 บริษัทจากโครงการหุ้นใหม่ฯ ที่ได้รับอนุญาตไอพีโอตามเงื่อนไขระยะเวลาที่กำหนด ในช่วงปี 2557 ถึงต้นปี 2558 ได้แก่
บมจ.ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่, (กาญจนบุรี) ,
บมจ.เค.ซี.เมททอลชีท, (ขอนแก่น) ,
บมจ.สมาร์ทคอนกรีต ,บมจ.เอ็กโซติค ฟู้ด ,บมจ.เอ็น.ดี.รับเบอร์, (ชลบุรี) ,
บมจ.วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์, (ชุมพร)  ,
บมจ.สยามเวลเนสกรุ๊ป, (เชียงใหม่)  ,
บมจ.พรอดดิจิ ,บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส, (นครปฐม) ,
บมจ.สแกน อินเตอร์, (นนทบุรี) ,
บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์, (บุรีรัมย์) ,
บมจ.ระยองไวร์ อินดัสตรีส์, (ระยอง) ,
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป ,บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป และ บมจ.แอลดีซี เด็นทัล, (สมุทรปราการ) 
        “โครงการหุ้นใหม่ฯ จะเป็นกลไกช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งประเทศ การช่วยให้ธุรกิจทุกขนาด ทุกพื้นที่ ทุกประเภท สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนได้ จะช่วยพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ เกิดการจ้างงาน สร้างความเข้มแข็งทุกภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ำของรายได้ประชากร ช่วยให้ประชาชนในประเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน การลงทุน และตลาดทุน อันจะเป็นการขยายฐานผู้ลงทุนคุณภาพ สร้างความพร้อมของทั้งประเทศให้แข่งขันได้ในเวทีสากล” นายวรพล กล่าวสรุป