ADS


Breaking News

บีเจซี ร่วมกับ สพฐ. และคุรุสภา จัดงานประกาศผลและมอบรางวัล "10 ครูต้นแบบ" ประจำปี 2557 ภายใต้โครงการ "บีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน" เชิดชูครูไทยผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่

     บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ คุรุสภา จัดงานประกาศผลและมอบรางวัล 10 ครูต้นแบบ ประจำปี 2557 "โครงการ บีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน" โครงการที่มุ่งส่งเสริม สร้างพลัง กำลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติครูของไทย ในฐานะผู้ให้ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของห่วงโซ่การศึกษา ซึ่งมีครูจากทั่วทุกภาคสนใจส่งผลงานเข้าร่วมโครงการถึง 173 คน ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 34 คน และได้นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งจะประกาศผลการตัดสิน 10 ครูต้นแบบ ในวันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2558) รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสนับสนุนท่านละ 50,000 บาท ส่วนครู 24 ท่านที่เข้ารอบสุดท้าย จะได้รับประกาศเกียรติคุณ พร้มเงินสนับสนุนท่านละ 5,000 บาท รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 620,000 บาท พร้อมจัดทำเพลงประจำโครงการ ครูไทยของแผ่นดิน และประกาศเดินหน้าโครงการปีที่ 2 ต่อไป
    นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บีเจซี บริษัทของคนไทยที่ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 132 ปี ด้วยปณิธานความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตสินค้าและบริการคุณภาพเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการในทุกวันของผู้บริโภค โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย ควบคู่ไปกับการตอบแทนสังคมไทยด้วยการสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนา ศักยภาพบุคลากรให้เปี่ยมความรู้ ความสามารถพร้อมด้วยพลังและกำลังใจเพื่อขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติให้ เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล บริษัทฯ จึงได้ร่วมกับ สพฐ. และคุรุสภา จัดทำโครงการ “บีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน” ขึ้น เพื่อยกระดับครูของไทยให้เป็นครูยุคใหม่สำหรับศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่

1.แคมป์ครูเชิงปฏิบัติการ ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน จัดอบรมเพื่อสร้างกำลังใจและแรงบันดาลใจให้แก่ครูเพื่อนำไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนควบคู่กับพื้นฐานด้านเนื้อหาวิชาการให้แก่นักเรียนในสังกัด ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน 2 รุ่นๆ ละ 50 คน เมื่อปี 2557

2.การคัดเลือกครูต้นแบบ เพื่อรับรางวัล “10ครูต้นแบบ โครงการบีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน” เป็นการเฟ้นหาครูไทยที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู ทุ่มเท เสียสละ และมีวิธีคิดสร้างสรรค์ด้านการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและเป็นผู้ที่ชุมชนให้ความรักและนับถือ ซึ่งมีคุณครูจากทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าร่วมโครงการรวม 173 คน แบ่งเป็น กรุงเทพฯและภาคตะวันออก จำนวน 33 คน ภาคกลาง จำนวน 37 คน ภาคเหนือ จำนวน 43 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 38 คน และภาคใต้จำนวน 22 คน ซึ่งคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สพฐ. คุรุสภา และ บีเจซี ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผลงานเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 34 คน หลังจากนั้นได้จัดทีมงานลงพื้นที่สำรวจประวัติคุณครูทั้ง 34 คน ใน 5 ภูมิภาคเพื่อเก็บข้อมูลประกอบการพิจารณาในรอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งจากการสัมภาษณ์อย่างเข้มข้น พบว่าคุณครูแต่ละท่านมีจุดเด่นและจุดต่างที่น่าสนใจ มีการคิดค้นนวัตกรรมเทคนิควิธีการสอนที่แปลกใหม่ รวมทั้งใช้วิชาชีพครูที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างประจักษ์ชัด มีการใช้ภาษาที่ถูกต้อง และสื่อความคิดได้อย่างชัดเจนเข้าใจง่าย
     บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลครูต้นแบบจำนวน 10 คน จากผู้เข้ารอบ 34 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กมล  รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นประธานในพิธี ซึ่งผู้ที่ได้รางวัล ครูต้นแบบ โครงการ บีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน จะได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินสนับสนุน ท่านละ 50,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมเป็นเงินรางวัล 500,000 บาท ส่วนครูผู้เข้ารอบอีก 24 ท่าน จะได้รับประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินสนับสนุน ท่านละ 5,000 บาท นอกจากนั้น บีเจซี จะได้มีการเผยแพร่ประวัติ ผลงานและคุณความดี ของ 10 ครูต้นแบบ ที่ได้สร้างไว้ให้ปรากฏแก่สาธารณชนต่อไป เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นใหม่ และเป็นการขับเคลื่อนพัฒนาประสิทธิภาพครูไทยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ซึ่งผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัล 10 ครูต้นแบบ โครงการ บีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน มีดังนี้
1. นางฟารีละห์ เจะโซะ โรงเรียนบ้านป่าม่วง จ.ปัตตานี
2. นางจารุณี สุทธิสวรรค์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (บ้านเอก) จ.เชียงใหม่
3. นางฉันทนา ศรีศิลป์ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ จ.แม่ฮ่องสอน
4. นางระพีพร คิ้วทวีวิวัฒน์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) จ.ราชบุรี
5. นายปรีชา สวนสำราญ โรงเรียนบ้านรางกระต่าย (พิริยะประชาวิทยาคาร) จ.กาญจนบุรี
6. นายอนุภาพ บุญซ้าย โรงเรียนเชิงชุมราษร์กูล จ.สกลนคร
7. นางมนัญญา ลาหาญ โรงเรียนบ้านนาผาง (วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) จ.อำนาจเจริญ
8. นางศรีวรรณ ฉัตรสุริยงค์ โรงเรียนบ้านปลองเหลี่ยม จ.สมุทรสาคร
9. นางศรีอัมพร ประทุมนันท์ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ จ.สุพรรณบุรี
10. นายอภิชาติ ประทุมนันท์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ จ.สุพรรณบุรี
        นอกจากนี้ บีเจซี ได้จัดทำเพลง “ครูของแผ่นดิน” เพื่อให้เป็นเพลงประจำโครงการ โดย ครูไวท์-ศักดิ์สิริ มีสมสืบ นักเขียนรางวัลซีไรต์ ในปี 2553 จากเรื่อง มือนั้นสีขาว เป็นผู้แต่งเนื้อร้อง และ ครูโอ๋-ชุติมา แก้วเนียม เป็นผู้ขับร้อง ทั้งนี้ พร้อมประกาศ เดินหน้าจัดทำโครงการ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยขอเชิญชวนครูไทย ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการ “บีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน” โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมโครงการ สนใจติดตามรายละเอียด และเรื่องราวดีๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/bjckruthaikhongphandin  นายอัศวินฯ กล่าว