ADS

ADS

Breaking News

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบาย และคืนโฉนดที่ดินให้ประชาชน หลังจากที่ยึดมาได้จากนายทุน

      วันนี้  (16 ส.ค. 2561)  เวลา 09.00 น.  พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ  และพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน 12 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สนามทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม และคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และกระทรวงการคลังได้มีคำสั่งที่ 182/2558 ลงวันที่  10 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการแก้ไข ปัญหาหนี้สินภาคประชาชน เพื่อกำกับการดำเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการจัดให้มีกลไกในการเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ที่เหมาะสมและเป็นธรรม
        สำหรับโฉนดที่ดินที่มอบให้ประชาชนในครั้งนี้ ประกอบด้วย  จังหวัดอุดรธานี 346 ฉบับ กาฬสินธุ์ 5 ฉบับ ขอนแก่น 43 ฉบับ  นครพนม 151 ฉบับ บึงกาฬ 11 ฉบับ มหาสารคาม 5 ฉบับ มุกดาหาร 3 ฉบับ ร้อยเอ็ด 40 ฉบับ เลย 7 ฉบับ สกลนคร 15 ฉบับ หนองคาย  65 ฉบับ และหนองบัวลำภู 89 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 780 ฉบับ มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 3,700 ไร่ 23 งาน 521 ตารางวา คิดเป็นมูลค่า  1,825,572,144 บาท

ไม่มีความคิดเห็น