ADS

ADS

Breaking News

เครือข่ายลดบริโภคเค็มจัดแถลงข่าว “ความสำเร็จในการลดบริโภคเค็มและการขับเคลื่อนนโยบายลดเกลือและโซเดียมแห่งชาติ”

เครือข่ายลดบริโภคเค็มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย เตรียมจัดงานแถลงข่าวเนื่องในโอกาสครบรอบ 6  ปี ในการจัดตั้งโครงการลดการบริโภคโซเดียมในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ลดการบริโภคโซเดียมและสนับสนุนทุนวิจัยในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดบริโภคเค็ม (โซเดียม) ของคนไทย ในหัวข้อ “ความสำเร็จในการลดบริโภคเค็มและการขับเคลื่อนนโยบายลดเกลือและโซเดียมแห่งชาติ ประจำปี  2561” พร้อมกับร่วมฟังสรุปความสำเร็จของนักวิจัยไทยในการสรุปผลงานวิจัยทั้ง 7 โครงการและร่วมเปิดตัวคลิ๊ปภาพยนตร์สั้นรณรงค์ลดเค็ม เรื่อง“ The Ingredients : มื้อพิ(ษ)เศษ”  และมอบรางวัลให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชนด้านอุตสาหกรรมอาหารที่มีส่วนช่วยในการลดการบริโภคโซเดียมของคนไทย  ในวันพุธ ที่ 1  สิงหาคม  2561   เวลา 10.00 - 12.00 . ณ  ห้องประชุม  201  อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี  ทุ่งมหาเมฆ
ภายในงานได้รับเกียรติจาก  รศ.นพ.เกรียงศักดิ์  วารีแสงทิพย์  นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย, ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ผศ.นพ.สุรศักดิ์   กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม, ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารศึกษา คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ และ อาจารย์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ นักโภชนาการและผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ด้านอาหาร พร้อมนักวิจัยที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศร่วมงานในครั้งนี้

ไม่มีความคิดเห็น