ADS

ADS

Breaking News

งานแถลงข่าวโครงการแข่งขันกีฬา และออกกำลังกายเพื่อสันติสุข (PEACE GAME) เสริมสร้างความสัมพันธ์ จังหวัดชายแดนภาคใต้

     กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เตรียมจัดงานแถลงข่าว “โครงการแข่งขันกีฬา และออกกำลังกายเพื่อสันติสุข” (PEACE GAME) กิจกรรมแข่งขันกีฬา และการออกกำลังกาย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ สำหรับให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ระดับอำเภอ และตำบลต่างๆ ของจังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ประกอบด้วย ฟุตบอล มวย และปันจักสีลัต ส่งเสริมการกีฬา เสริมสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีต่อกัน และเพื่อความสอดคล้องกับแผนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในงานได้รับเกียรติจาก แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน อาทิ

     นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ราชองครักษ์พิเศษ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้, นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช  แม่ทัพภาพ ๔, ดร.ปัญญา หาญลำยวง  อธิบดีกรมพลศึกษา, นายศุภณัฐ สิรันทนิเวติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส, นายจรูญ แก้วมุกดากุล  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี, นายกิจจา ไวชมพู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา, นายบัวยัญ สุวรรณมณี  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา

     ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน  2561 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ภายในสนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ กรมพลศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น